Cum comandati?

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Subtotal: 0,00 Lei

Preambul

Prezentele termeni şi condiţii de utilizare se constituie într-un set de reguli, sub forma unui contract comercial, care guvernează relaţia dintre eKarioka, entitatea care administrează /dezvoltă site-ul, utilizatorii şi vizitatorii acestui site, contributorii acestui site şi entitatea care va prelua, procesa şi onora comenzile plasate de utilizatorii site-ului. Acceptând prezentele termeni şi condiţii utilizatorii site-ului subscriu în totalitate conţinutului lor, angajându-se să le respecte pe deplin şi în totalitate, ori de câte ori acestea se aplică.

În cuprinsul prezentelor Termeni şi Condiţii următorii termeni vor fi folosiţi după cum urmează:

eKarioka va desemna entitatea care administrează site-ul, care preia, procesează, prelucrează şi execută comenzile utilizatorilor. Persoana juridică ce va fi parte contractantă este Societatea Global Print BDV S.R.L., cu sediul lucrativ în Bucureşti, str. Stan Tabără nr. 28-32, etaj 2, sector 5, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/20174/2005, CUI RO 18177839. Orice referire la eKarioka în sensul de entitate juridică va fi în fapt o referire la GLOBAL PRINT BDV S.R.L. ca entitate juridică

Imagini - cu acest termen vor fi desemnate toate elementele de natură grafică, formate, template-uri, modele, elemente de creaţie grafică, fotografii, colaje şi alte asemenea ori asimilate (enumerarea fiind una exemplificativă şi nicidecum limitativă) deţinute de eKarioka sau de entităţi aflate în parteneriat cu aceasta, care le oferă spre utilizare gratuit sau contra cost, exclusiv ori non exclusiv, prin intermediul website-ului www.promotionale.ekarioka.ro

Contributor - cu acest termen vor fi desemnate fiecare dintre entităţile, persoane fizice sau juridice, care procedează la încărcarea pe site a unor „Imagini”, creaţia sa sau asupra cărora deţine drepturi de proprietate intelectuală şi sau drepturi conexe acestora. Contributorii sunt cei care garantează atât eKarioka, toţi ceilalţi utilizatori ai site-ului, precum şi orice altă terţă entitate că sunt deţinătorii drepturilor de proprietate intelectuală asupra „imaginilor” încărcate pe site.

Utilizator - cu acest termen vor fi desemnate fiecare dintre entităţile - persoane fizice sau juridice - care  vor utiliza sau se vor înregistra pe site-ul www.promotionale.ekarioka.ro prin crearea de conturi de utilizator sau prin plasarea de comenzi fără crearea de cont de utilizator. Utilizatorii îşi pot crea un cont de contributor, urmând ca aceştia să poată astfel încărca „imagini” pe site, cu respectarea prezentelor Termeni şi Condiţii, sau cont de client, urmând ca si astfel să poată plasa comenzi de servicii şi produse către eKarioka. De asemenea, tot ca şi utilizatori ai site-ului vor fi consideraţi şi catalogaţi şi toţi acei vizitatori ai site-ului care nu îşi crează un cont de contributor sau un cont de client.

eKarioka nu va putea fi făcută în niciun fel răspunzătoare şi deci nu va putea fi trasă la răspundere pentru consecinţele negative de orice fel suferite de către utilizatori sau de către terţe persoane ori entităţi ca urmare a nerespectării ori respectării defectuoase, în tot sau în parte, de către utilizatori sau terţe persoane a prezentelor termeni şi condiţii, a normelor ce conduită şi morală ori a legislaţiei incidente.

Toate produsele comercializate prin intermediul prezentului site sunt achiziţionate de către utilizatori pentru a fi folosite de către aceştia în activitatea lor personală ori profesională. Produsele comercializate prin intermediul acestui site sunt comercializate exclusiv prin modalitatea „cu amănuntul”.

Acei utilizatori sau entităţi neînregistrate în site care sunt interesate să achiziţioneze produse similare celor prezentate în acest site în regim „cu ridicata” ori pentru revânzare, ori care doresc să achiziţioneze produse peste cantităţile maxime permise prin intermediul site-ului vor putea contacta în acest sens personalul ekarioka în modalităţile afişate în mod special în acest sens pentru dobândirea calității de „revânzător”, calitate care implică îndeplinirea unor condiții, încheierea unei convenții, înregistrarea și validarea unui cont special, etc. Astfel, acei utilizatori vor deveni „revânzători” și vor putea beneficia de un regim special, inclusiv în ceea ce privește plasarea comenzilor, prețurile practicate, etc.

Prezentele Termeni şi Condiţii se constituie într-un cadru general de reglementare a relaţiilor dintre utilizatorii site-ului şi eKarioka. Acest cadru general se va completa cu toate acordurile, declaraţiile, condiţiile specifice, asumările, validările şi alte clauze incidente pe care utilizatorul şi le va asuma, pe care le va lua la cunoştinţă sau pe care le va accepta implicit de fiecare dată când va plasa o comandă ori când va interacţiona în alt fel cu eKarioka. Prevederile speciale - cadrul specific fiecărei tranzacţii - va avea întotdeauna prioritate faţă de cadrul general, în caz de conflicte, inadvertenţe, etc.

1.Acceptul utilizatorului.

Art. 1 Accesând şi/sau utilizând acest site, utilizatorul acceptă, fără limitări, calificări sau interpretări proprii condiţiile de mai jos şi agreează termenii acestora astfel cum sunt prezentaţi. De asemenea, utilizatorul ia la cunoştinţă că orice alte acorduri, contracte ori înţelegeri prealabile existente între el şi eKarioka, sunt înlocuite de prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu vreuna dintre prevederile conţinute în Termeni şi Condiţii, vă rugăm să încetaţi imediat folosirea site-ului şi să ştergeţi orice elemente pe care le veţi fi descărcat deja de pe acest site. Varianta în limba română a acestor Termeni şi Condiţii este varianta oficială şi ea va prima în faţa oricărei traduceri într-o altă limbă străină, în cazul în care între varianta în limba română şi varianta tradusă apar diferenţe de interpretare.

Art. 2 eKarioka îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii conform criteriilor proprii şi de a refuza colaborarea cu clienţii ce manifestă un comportament ori un limbaj neadecvat (agresiv, licenţios, în contradicţie cu regulile generale de morală şi bun simţ sau de natură a provoca disconfort partenerilor de afaceri ori de a împiedica dezvoltarea unor bune relaţii comerciale).

Art. 3 Termenii şi Condiţiile prezentate în continuare pot face obiectul unor revizuiri şi sau schimbări ulterioare. Astfel, eKarioka va putea în orice moment şi fără notificare prealabilă să schimbe ori să revizuiască prezentele Termeni şi Condiţii, actualizându-le. Dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului, vă asumaţi explicit şi in mod expres obligaţia de a respecta toate aceste modificări (şi pe fiecare în parte), conformându-vă permanent celei mai noi versiuni a Termenilor şi Condiţiilor prezentate pe site. În acest sens, veţi putea consulta pe site, cea mai nouă versiune a acestor Termeni şi Condiţii în orice moment. Înregistrarea pe site, accesarea contului deja existent, plasarea unei comenzi şi orice altă modalitate de folosire de către dumneavoastră a site-ului după actualizarea Termenilor şi Condiţiilor va presupune în mod automat că dumneavoastră aţi luat la cunoştinţă de această nouă versiune şi că sunteţi în totalitate de acord cu cele din cuprinsul ei şi va echivala cu un accept fără rezerve din partea dumneavoastră a Termenilor şi Condiţiilor - în varianta lor cea mai nouă momentul respectiv.

2. Condiţii de utilizare

Art. 4

Informaţiile prezente pe acest site au caracter informativ. eKarioka nu va putea fi făcută răspunzătoare faţă de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

Art. 5

Acest site este deţinut şi administrat de eKarioka. Toate imaginile şi toate materialele informative, inclusiv texte, formate, template-uri, modele, elemente de creaţie grafică şi alte asemenea ori asimilate denumite generic „IMAGINI” în tot cuprinsul prezentelor „Termeni şi Condiţii” oferite utilizatorilor de către eKarioka în orice mediu sunt deţinute de eKarioka sau de entităţi aflate în parteneriat cu aceasta, care le oferă spre utilizare, gratuit sau contra cost, exclusiv ori non exclusiv, prin intermediul website-ului www.eKarioka. Toate aceste imagini, elemente grafice, texte, etc. la care ne-am referit mai sus sunt protejate de legile ce guvernează domeniul creaţiei intelectuale şi a dreptului de autor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În lipsă de stipulaţie contrară, vor avea întâietate normele de drept ce se aplică pe teritoriul României. Încălcarea în orice fel, în orice măsură şi de către orice persoană ori entitate a prevederilor ce guvernează protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe va atrage răspunderea legală a persoanelor care încalcă astfel legislaţia în vigoare. În cazul în care există suspiciuni sau indicii că  un utilizator al site-ului încalcă sau încearcă să încalce prevederile legale ce guvernează şi reglementează dreptul de proprietate intelectuală ori drepturile conexe acestuia, dar şi orice alte prevederi legale imperative, eKarioka îşi rezervă dreptul de a notifica imediat organele şi instituţiile statului competente în a investiga, constata, acţiona în vederea tragerii la răspundere etc. a persoanelor ori entităţilor implicate.

Art. 6

În niciun fel şi în nicio situaţie eKarioka nu va răspunde pentru daune provocate utilizatorilor acestui site ca urmare a încălcării de vreo entitate (designer, fotograf, grafician, freelancer, pictor, caricaturist, artist plastic, cartograf, arhitect sau alţi contributori, indiferent de forma de colaborare) a drepturilor de proprietate intelectuală aferente imaginilor, templatelor şi altor elemente grafice, de orice fel şi natură, încărcate pe site de contributori. În caz de litigii, utilizatorul prejudiciat nu va putea sa se îndrepte împotriva eKarioka ci doar direct împotriva contributorului în cauză, acesta fiind singurul care susţine şi garantează că deţine drepturile de proprietate intelectuală aferente Imaginilor, template-urilor, elementelor grafice de orice fel, etc. pe care le-a încărcat pe site.

Art. 7

Persoanele ori entităţile care procedează la încărcarea pe site de template-uri, elemente grafice, imagini, fotografii etc. denumite generic „IMAGINI” sunt exclusiv şi pe deplin răspunzătoare pentru calitatea lor de deţinători ai drepturilor de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe aferente respectivelor imagini şi garantează pe orice altă persoană sau entitate că au dreptul să cedeze, exclusiv sau neexclusiv aceste drepturi, pentru un număr limitat sau nelimitat de folosiri, etc. Orice persoană care se consideră prejudiciată în drepturile sale de postarea pe site-ul administrat de eKarioka a unei anume „Imagini” se va putea îndrepta doar împotriva entităţii care a încărcat respectiva „imagine”, respectiv împotriva entităţii care garantează pentru calitatea sa de deţinător al drepturilor de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe aferente respectivelor „imagini”. eKarioka va putea în măsura în care consideră necesar şi obligatoriu, în urma unei solicitări exprese a oricărei entităţi care dovedeşte că este prejudiciată în drepturile sale de postarea, încărcarea ori folosirea unei „imagini” încărcate pe site, să furnizeze respectivei persoane ori entităţi datele de identificare ale entităţii care a postat ori a încărcat acea imagine, precum şi un istoric al prezenţei şi utilizării respectivei imagini pe site-ul www.promotionale.ekarioka.ro.

eKarioka îşi rezervă dreptul de a elimina de pe site orice „imagine” ori element grafic care pare să încalce drepturile de proprietate intelectuală şi sau drepturile conexe acestora. Eliminarea respectivelor imagini va putea fi făcută fără niciun fel de notificare prealabilă. Concomitent sau ulterior şi separat, eKarioka va putea, fără nicio notificare prealabilă, să desfiinţeze contul utilizatorului care a încărcat „imaginile” ori elementele grafice în chestiune.

Art. 8

Decizia utilizării site-ului împreună cu riscurile şi responsabilităţile aferente aparţine în exclusivitate utilizatorului. Astfel, eKarioka este liberă de orice fel de răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea ori vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor şi/sau imaginilor sau elementelor asimilate prezentate pe site.

Nici eKarioka, ca entitate de sine stătătoare, şi nici angajaţii, subordonaţii, prepuşii, operatori, directorii, reprezentanţii ori alţii asemenea, nu vor putea fi ţinuţi răspunzători pentru consecinţe directe sau indirecte ale folosirii de către utilizatori a site-ului, ale încălcării de către utilizatori sau de către entităţi terţe a drepturilor de proprietate intelectuală şi sau a drepturilor conexe aflate în patrimoniul oricăror terţe persoane. De asemenea, eKarioka nu va putea fi trasă la răspundere pentru prejudiciile cauzate oricăror entităţi terţe de către utilizatorii site-ului prin acţiunile sau inacţiunile lor, indiferent de natura ori de întinderea acestora.

eKarioka nu garantează şi nu răspunde pentru niciuna dintre entităţile sale colaboratoare, prezente sau nu pe site, şi nici pentru valabilitatea, integritatea, corectitudinea, legalitatea, etc. a informaţiilor, „imaginilor”, postărilor, acţiunilor sau inacţiunilor transmise, publicate, postate, încărcate pe site de vreuna dintre entităţile cu care eKarioka se află în raporturi contractuale de colaborare, de coabitare ori alte asemenea raporturi cvasi-contractuale.

În orice moment şi fără nicio notificare prealabilă eKarioka poate să modifice ori să oprească temporar şi permanent, total sau parţial, site-ul sau orice elemente grafice ale acestuia. De asemenea, eKarioka va putea în orice moment să facă schimbări în site, inclusiv în ceea ce priveşte preţurile produselor şi serviciilor oferite, „imaginile” găzduite şi sau oferite spre utilizare, etc. Schimbările vor fi valabile de la data introducerii lor. Comenzile deja plasate de utilizatori, comenzi care au primit deja ID-comandă nu vor fi afectate de schimbările survenite, dacă acestea au fost plasate înaintea implementării schimbărilor, respectiv dacă ID-ul comandă a fost primit înainte de implementarea schimbărilor în cuprinsul site-ului.

Părţile agreează că există posibilitatea ca sistemul informatic folosit de eKarioka să genereze unele erori. Astfel, istoricul comenzilor aferente unui cont ar putea fi şters, comenzile noi ar putea trebui reconfigurate, etc. De asemenea, sistemul de bonificaţie care are la bază istoricul de client (cantitate, calitate şi frecvenţă a comenzilor, total comenzi, etc.) ar putea fi influenţat de astfel de erori. În cazul în care astfel de erori vor avea loc, părţile convin că eKarioka nu va putea fi trasă la răspundere pentru urmările unor astfel de erori. În cazul în care istoricul de client se pierde, sistemul de bonificaţii va deveni activ pentru respectivul client după refacerea istoricului, cu documente doveditoare.

Sistemul informatic folosit de eKarioka poate de asemenea să fie victima unor atacuri cibernetice, atacuri care ar putea avea ca efect modificarea unor parametri esenţiali ai site-ului - preţuri afişate, perioade de promoţie, coduri, nume, proceduri, etc. Aceste schimbări nu vor fi valabile şi nu vor produce efecte în modul de plasare, de executare, de plată etc. a comenzilor. Astfel, dacă se va dovedi că modificările parametrilor imaginilor - inclusiv preţul licenţelor aferente acestora - , modificările parametrilor produselor şi serviciilor oferite - inclusiv preţul lor - sunt rezultatul unor atacuri informatice sau acţiunii unor entităţi - altele decât eKarioka - în sistemul de administrare al site-ului, aceste modificări nu vor fi considerate a fi fost făcute vreodată. Pentru toate părţile contractante se vor aplica preţurile, termenele, condiţiile şi ceilalţi parametri existenţi înainte de atacurile informatice modificatoare ori de evenimentul modificator executat de entităţile altele decât eKarioka.

În cazul afişării pe site a unor preţuri eronate din cauza unor erori umane, atacuri informatice, erori de sistem ori alte asemenea, în relaţia utilizator - eKarioka vor fi valabile preţurile corecte, respectiv preţurile aferente produselor şi serviciilor oferite aşa cum erau ele afişate înainte de intervenţia factorilor de eroare. eKarioka va putea comunica în orice moment utilizatorului care a plasat o comandă - după plasarea comenzii, înainte, în cursul sau ulterior procesării acesteia, inclusiv în momentul facturării - preţul corect al produselor şi serviciilor comandate, singurul preţ care va fi valabil între partenerii contractuali, preţ pe care clientul şi-l asumă.

În considerarea faptului că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scopul unei societăți comerciale este să facă profit, în niciun caz, în nicio circumstanță și în nicio perioadă, oricât de scurtă, eKarioka nu va comercializa produse sub prețul de achiziție (sau sub prețul de producție, în cazul produselor manufacturate de eKarioka, sau cu un preț inferior costurilor ocazionate cu prestarea serviciilor, în cazul serviciilor). În cazul în care pe site vor apărea anomalii gen „preț 0,00” sau prețuri derizorii, în mod evident disproporționate față de prețurile practicate în mod normal pentru aceleași produse, sau pentru produse similare (fie de site, fie de site-uri similare), acestea nu angajează în niciun fel eKarioka, care nu va fi obligată să onoreze nicio comandă plasată în considerarea unor astfel de valori.  În astfel de situații comenzile nu vor fi acceptate și nici procesate. Utilizatorii care plasează comenzi în astfel de situații vor fi înștiințați că aceste comenzi nu obligă eKarioka în niciun fel. Valorile ce vor fi luate în considerare ca fiind susceptibile de a produce obligații în astfel de situații sunt valorile de achiziție (sau costurile ocazionate de prestație, în cazul serviciilor), astfel cum sunt ele înregistrate în contabilitatea eKarioka, la care se adaugă un adaos comercial, ce va fi determinat de media aritmetică a adaosurilor comerciale practicate în site.

eKarioka nu îşi asumă responsabilitatea pentru următoarele aspecte referitoare la site-ul www.promotionale.ekarioka.ro :

(a) că funcţionarea site-ului va fi absolut sigură, imediată, neîntreruptă sau fără erori, sau că acesta va funcţiona în asociere cu orice sisteme hardware, software sau de date

(b) pentru cazul în care informaţiile stocate vor fi alterate, şterse sau pierdute,

(c) că erorile de funcţionare vor putea fi corectate,

(d) că serverul care face disponibil acest serviciu nu conţine viruşi. eKarioka nu îşi asumă responsabilitate faţă de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.promotionale.ekarioka.ro, sau ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a acestuia, din orice motive.

Art. 9

La rândul său, utilizatorul îşi asumă expres obligaţia de a comunica informaţii personale şi detalii de identificare reale, de natură sa asigure o comunicare eficientă cu acesta, pentru a asigura de asemenea o relaţie comercială optimă şi să actualizeze aceste informaţii ori de câte ori este necesar (imediat după ce intervin schimbări faţă de datele comunicate iniţial). Informaţiile de identificare vor fi confirmate expres la fiecare comandă plasată. În cazul în care informaţiile oferite de utilizator nu sunt conforme cu realitatea, exacte şi complete, eKarioka va avea dreptul să suspende şi/sau să desfiinţeze contul respectivului utilizator şi, de asemenea, să refuze solicitări ulterioare făcute de acel utilizator sau de entitatea înregistrată sub respectivul nume de utilizator, chiar dacă aceasta se va înregistra sub un alt nume de utilizator.

Art. 10

Atât utilizatorul, cât şi eKarioka, agreează şi susţin ferm faptul că informaţiile de identificare furnizate de ambele părţi sunt esenţiale şi obligatorii pentru desfăşurarea unor relaţii comerciale corecte şi complete. În cazul în care utilizatorul, încălcând obligaţiile asumate prin acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii produce prejudicii eKarioka ca urmare a furnizării de date de identificare incorecte ori incomplete, acesta - utilizatorul - urmează să suporte integral valoarea prejudiciilor cauzate, precum şi contravaloarea cheltuielilor făcute pentru repararea respectivelor prejudicii.

Art. 11

În condiţiile celor arătate mai sus, utilizatorul care şi-a făcut deja un cont pe site este dator să facă toate demersurile şi să depună toate diligenţele pentru a se asigura că terţe persoane nu au acces la contul respectiv, nu pot plasa comenzi în numele sau pe seama utilizatorului înregistrat şi în general nu îşi pot asuma identitatea acestuia. În cazul în care, nerespectând aceste obligaţii, utilizatorul înregistrat (adică utilizatorul care a completat formulare de înscriere pe site, respectiv şi-a făcut cont) va răspunde integral pentru toate comenzile plasate de pe contul său, precum şi pentru eventualele prejudicii cauzate eKarioka prin acţiunile ori comportamentul persoanelor ce au folosit respectivul cont.

Art. 12

În cazul în care un utilizator sesizează o folosire abuzivă a contului său este dator să anunţe imediat acest lucru administratorului site-ului prin e-mail la adresa [email protected] . eKarioka va proceda la suspendarea contului. Totodată utilizatorul va trebui să procedeze la schimbarea de urgenţă a datelor de acces în contul respectiv prin facilităţile automate puse la dispoziţie în site. Comenzile plasate până la momentul suspendării contului şi deja procesate sau lansate în producţie vor fi suportate integral de utilizatorul respectiv.

 

Art. 13

Ţinând seama că utilizarea site-ului presupune acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii, este esenţial ca utilizatorii site-ului să aibă capacitate deplină de a contracta, de a-şi asuma obligaţii, de a fi titulari de drepturi. În aceste condiţii, utilizatorii site-ului vor fi exclusiv persoane majore, cu capacitate completă de exerciţiu (copiii, adolescenţii sub 18 ani, interzişii judecătoresc şi în general orice persoană care nu poate să-şi asume nişte obligaţii comerciale în nume propriu nu vor putea fi utilizatori ai acestui site). De asemenea, în cazul utilizatorilor persoane juridice, compartimentele ori persoanele de conducere din cadrul acestora se vor asigura că utilizarea site-ului prin intermediul contului înregistrat aferent respectivei persoane juridice se va face doar de către persoanele în măsură să angajeze societatea în relaţii contractuale sau de persoanele ori compartimentele special însărcinate în acest sens. În aceste condiţii, orice comandă plasată de pe contul unei persoane juridice va fi considerată implicit ca fiind plasată de către respectiva persoană juridică prin intermediul unei persoane cu capacitatea necesară de a angaja societatea în relaţii contractuale şi va fi asumată în totalitate şi fără niciun fel de rezerve de către titularul contului.

În acest sens, prin acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii persoanele care se înregistrează pe site, respectiv crează conturi, declară expres şi pe propria răspundere că sunt majore şi au totală capacitate de exerciţiu, iar în cazul în care titularul contului urmează să fie o persoană juridică, persoana fizică care va înregistra contul respectiv declară de asemenea că are capacitatea şi competenţa legale necesare pentru a angaja persoane juridică în raporturi comerciale sau este împuternicită expres de persoana care are astfel de calităţi, capacităţi şi competenţe.

Toţi utilizatorii declară de asemenea că au înţeles pe deplin termenii, condiţiile şi clauzele prezentelor Termeni şi Condiţii, că înţeleg modul lor de aplicare, că sunt de acord întru totul cu acestea şi că le vor respecta în totalitate.

Art. 14

Înregistrarea conturilor se face în mod automat, electronic, prin completarea câmpurilor obligatorii şi bifarea căsuţelor obligatorii (sau prin debifarea căsuţelor prebifate de sistem), respectiv prin trimiterea spre înregistrare a formularului pus la dispoziţie pe site. Utilizatorii vor completa datele pe propria răspundere. În cazul în care, ulterior, se vor descoperi inadvertenţe, neregularităţi, informaţii incorecte, etc., eKarioka va putea aplica sancţiunile prevăzute în capitolul special al prezentelor Termeni şi Condiţii.

Art. 15

Este cu desăvârşire interzis ca utilizatorii să publice sau să încarce în orice fel pe site materiale care conţin viruşi sau programe informatice de tip troian, malware, spyware, etc. respectiv programe sau secvenţe de programe care sunt folosite în general pentru afectarea sau distrugerea sistemului ori pentru colectarea ilegală de informaţii de orice fel, etc.

Declaraţie în forma prescurtată:

Prin apăsarea butonului „crează cont” subsemnatul (numele persoanei in cauza) declar că sunt major, că am capacitate completă de exerciţiu, că am citit în totalitate, că am înţeles întru totul şi că îmi asum în totalitate Termenii şi condiţiile de folosire a site-ului www.promotionale.ekarioka.ro”

„Prin apăsarea butonului „crează cont” subsemnatul (numele persoanei in cauza) declar că sunt major, că am capacitate completă de exerciţiu, că am citit în totalitate, că am înţeles întru totul şi că îmi asum în totalitate Termenii şi condiţiile de folosire a site-ului www.promotionale.ekarioka.ro. De asemenea, declar pe propria răspundere că sunt reprezentantul legal / împuternicit general sau special al (numele şi forma legală de înregistrare a firmei în cauză), care va fi titularul contului. Declar de asemenea că această calitate a mea, de reprezentant legal/împuternicit al (numele şi forma legală de înregistrare a firmei în cauză) îmi dă dreptul de a acţiona în numele (numele şi forma legală de înregistrare a firmei în cauză) pentru a crea prezentul cont, cu toate consecinţele juridice ce decurg din aceasta, respectiv pentru a-mi asuma în numele şi pe seama (numele şi forma legală de înregistrare a entităţii în cauză) toate drepturile şi obligaţiile ce îi revin acesteia ca utilizator www.promotionale.ekarioka.ro în conformitate cu Termenii şi condiţiile de folosire a site-ului www.promotionale.ekarioka.ro

3. Obligaţii şi responsabilităţi ale utilizatorului

Art. 16

Acceptând termenii şi condiţiile, utilizatorul înţelege, îşi asumă şi este de acord cu următoarele responsabilităţi:

- să furnizeze întotdeauna informaţii corecte, complete şi actuale. eKarioka va procesa toate comenzile, neavând posibilitatea verificării veridicităţii acestora. De principiu informaţiile ce vor fi luate în primul rând în considerare la prelucrarea comenzii vor fi numele/denumirea şi codul numeric personal/codul unic de identificare. Pentru persoanele juridice eKarioka va putea verifica dacă datele furnizate sunt aceleaşi cu cele din evidenţele arhivelor puse la dispoziţia publicului (Registrul Comerţului, Ministerul de Finanţe, etc.), fără a-şi asuma obligaţia acestei verificări. În cazurile în care se vor face astfel de verificări, în măsura în care se vor observa neconcordanţe între datele introduse şi cele din evidenţele publice, eKarioka va avea dreptul să nu proceseze comenzile astfel plasate, şi va notifica utilizatorului via email acest aspect. Toate termenele şi toate obligaţiile ce decurg din plasarea comenzilor vor fi opozabile eKarioka doar după ce toate datele utilizatorului care plasează comanda sunt corecte şi complete (inclusiv datele referitoare la adresa de livrare, telefoane şi persoane de contact, etc.); Şi clienţii care nu au cont de utilizator vor putea plasa comenzi, caz în care le vor fi aplicabile în totalitate prezentele Termeni şi Condiţii, inclusiv cele referitoare la obligaţia de furnizare de informaţii corecte şi complete atunci când plasează o comandă.

- să menţină şi înnoiască de îndată, atunci când este cazul, datele sale de înregistrare şi de identificare pentru a fi adevărate, exacte, actuale şi complete;

- să nu procedeze la revânzarea bunurilor achiziţionate prin intermediul prezentului site, decat prin comenzi lansate din cont special de revanzator, anterior validat de catre eKarioka. Utilizatorul declară că bunurile achiziţionate prin intermediul prezentului site vor fi folosite pentru activitatea sa personală şi /sau profesională proprie. Pentru achiziţionarea în scopul revânzării a unor bunuri similare celor prezentate pe site se vor contacta reprezentanţii ekarioka, prin intermediul datelor puse la dispoziţie pe site în vederea stabilirii termenilor şi condiţiilor în care se vor desfăşura astfel de achiziţii.

- să facă toate demersurile pentru a păstra confidenţialitatea datelor de înregistrare, pentru a-şi proteja contul şi pentru a se asigura că sub nicio formă şi în niciun caz contul său nu va putea fi folosit abuziv ori de persoane neautorizate;

- să respecte în totalitate drepturile de proprietate intelectuală aferente „IMAGINILOR” încărcate pe site, dar şi sistemelor, machetelor, produselor finite, conceptelor grafice şi de produs finit cu care intra în contact prin intermediul site-ului. Astfel, utilizatorii site-ului se angajează prin acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii să nu se lanseze în niciun fel de activităţi neautorizate de reproducere, adaptare, modificare, valorificare, folosire în orice fel a „Imaginilor”, tehnicilor, machetelor, conceptelor grafice şi în general a oricăror alte elemente de natură să constituie obiect al unor drepturi de proprietate intelectuală, fără să aibă în prealabil acceptul expres al titularului acelor drepturi. Achiziţionarea unei licenţe de utilizare se constituie într-un astfel de accept strict în limitele descrise expres în înscrisul ce certifică achiziţionarea licenţei. În sensul celor de mai sus prin utilizator al site-ului se înţelege atât orice persoană care se înregistrează pe site, creându-şi un cont în acest sens, cât şi persoanele fizice sau juridice care intră pe site fără a-şi face cont, dar care au acces gratuit la produse şi concepte grafice.

Încălcarea acestei obligaţii va fi urmată (fără niciun fel de excepţie) de sesizarea organelor şi instituţiilor abilitate ale statului în vederea identificării persoanelor vinovate, a stabilirii gradului de vinovăţie, normelor legale încălcate şi a întinderii prejudiciului produs, dar şi aplicării pedepselor prevăzute de lege.

Art. 17

În acelaşi timp, utilizatorilor le revin următoarele obligaţii:

- să nu publice sau să încarce pe site materiale care conţin viruşi sau alte programe de tip malware, spyware etc. ori alte programe informatice asimilate, concepute ori folosite cu intenţia de a afecta, distruge, bloca ori modifica în orice fel acest sistem sau orice informaţie care este parte componentă a acestui sistem ori de a colecta ori folosi în mod abuziv informaţii de pe site;

- să nu încerce spargerea barierelor de securitate;

- să nu publice materiale protejate de legislaţia incidentă drepturilor de autor dacă nu sunt autorii sau dacă nu au permisiunea expresă şi anterioară a autorului de a publica materialul respectiv;

- să nu publice materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, mesaje politice, materiale ori informaţii interzise de prevederile legale în vigoare ori contrare bunului simţ şi moralei;

- să nu publice imagini ori informaţii care sunt de natură a încălca prevederile legale în vigoare;

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Protecția datelor cu caracter personal

 

Art. 18 Aspecte generale

 

eKarioka poate fi identificată ca și entitate juridică în modalitățile arătate în partea introductivă a prezentelor termeni și condiții.

 

eKarioka cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa si integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

eKarioka respectă confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la toți clienți și la toți vizitatorii website-ului nostru și va trata/prelucra datele personale în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată, raportat la modalitățile de colectare, stocare, transmitere și în general prelucrare a datelor cu caracter personal, dar și la natura datelor prelucrate și la suportul acestora. 

 

eKarioka prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale. Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală) şi, doar atunci când este relevant, informaţii referitoare la condamnări penale și infracțiuni (de exemplu, dacă acest lucru este relevant într-un eventual proces de recrutare), cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

 

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de buna voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea eKarioka, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere (doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe website-urile administrate de eKarioka, prin formularele de comandă, etc. 

 

De asemenea, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați unul dintre site-urile administrate de noi. Astfel, la fiecare vizită a dumneavoastră putem colecta date tehnice (de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil); aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la secțiunea dedicată fișierelor de tip cookies.

 

Este posibil să colectăm date despre vizita dumneavoastră (acest lucru poate include de exemplu Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la site-urile administrate de noi (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv categoriile de produse accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor produse, categorii de produse sau pagini dedicate), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de produse vizualizate pe site-urile administrate de noi, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

 

În cazul in care nu sunteți de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizați website-ul nostru sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Menționăm însă că este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

 

Art. 19 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 

eKarioka nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevăzute mai jos, cu observarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor. Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relațiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

 

Putem proceda la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru motive tehnice, administrative și/sau operaționale. Spre exemplu, putem prelucra datele dvs. pentru a optimiza modul de prezentare a conținutului prezent pe site-urile noastre, respectiv pentru a asigura prezentarea acestui conținut într-o modalitate cât mai eficientă pentru dumneavoastră și pentru echipamentele de pe care accesați paginile noastre. De asemenea, putem prelucra datele dvs. în vederea îmbunătățirii continue a site-urilor administrate de noi, pentru operațiuni de mentenanță sau de administrare a site-urilor, pentru asigurarea funcționalității acestora, pentru executarea de analizare a datelor, testare, operațiuni statistice și de cercetarea, pentru oferirea de conținut personalizat vizitatorilor și nu în ultimul rând pentru a vă putea oferi site-uri cât mai sigure

 

În anumite cazuri, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră expres, acordat anterior prelucrării. În astfel de cazuri consimțământul dvs. va fi solicitat separat, în mod explicit, în momentul în care se furnizează respectivele date. Consimțământul, odată dat, va putea fi retras, însă retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor.

 

În cazurile în care datele dumneavoastră personale vor fi solicitate și prelucrate pentru ca societatea noastră să își poată respecta obligațiile legale sau contractuale, inclusiv cele din contractele încheiate cu dumneavoastră, furnizarea și prelucrarea acestor date este obligatorie. În cazul în care nu ne veți furniza aceste date, nu vom putea derula relațiile contractuale și /sau nu vom putea respecta obligațiile legale ce ne incumbă, după caz.

 

În plus, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (date de contact, date de identificare, adrese, etc.) pentru a ne putea exercita drepturile împotriva dvs., inclusiv dreptul de a formula reclamații. Acest gen de prelucrare este o prelucrare legală, bazată pe interesele noastre legitime. Datele vor fi folosite pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege în cazul unor eventuale litigii sau situații asimilate.

 

În toate celelalte cazuri, este opțiunea dvs. de a ne furniza sau nu datele dvs. cu caracter personal.

 

Art. 20 Datele prelucrate. Persoane vizate. Refuz de furnizare

 

Ce date cu caracter personal prelucrează eKarioka? În vederea desfășurării activității curente, inclusiv derulării activității contractuale, precum și în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE), eKarioka vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, eKarioka va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cod de identificare personală, telefon, fax, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, vârsta, profesia, sex, etc.

 

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către eKarioka, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt: clienții persoane fizice ai eKarioka (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, salariați, colaboratori, prepuși și persoane asimilate, reprezentanții partenerilor de afaceri, persoanele de contact ale partenerilor noștri de afaceri și în principiu orice persoană cu care societatea noastră intră în contact (pe site, la sediu și în locurile în care subscrisa își desfășoară activitatea, în orice modalitate subsecventă sau asimilată, prin corespondență sau direct, etc.) ca urmare a desfășurării activității sale curente

 

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Pentru ca societatea noastră să își poată onora obligațiile contractuale și cele legale, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să furnizați date complete, actualizate și corecte (în cazurile în care furnizarea acestor informații este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale, pentru exercitarea drepturilor legitime și în orice alte cazuri prevăzute de lege). Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității eKarioka, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor eKarioka. Atunci când achiziționați un produs/serviciu furnizat de eKarioka, vom colecta date personale în legătură cu furnizarea respectivelor produse/servicii. Totodată, în calitate de vizitator al sediului eKarioka, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurării activității curente (interes legitim). 

 

Art. 21 Consimțământ. Retragerea consimțământului

 

Prin citirea prezentelor prevederi și/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către eKarioka ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării serviciilor/produselor eKarioka, persoanele vizate sunt informate și/sau își exprimă în mod expres consimțământul (își dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).   

 

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui produs/serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale și nici nu este justificată de un interes legitim al eKarioka, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau își pot retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite.

 

Art. 22 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

-      Derularea activității comerciale/contractuale a eKarioka, îndeplinirea obligațiilor contractuale presupuse de desfășurarea activității comerciale, respectiv de prestarea serviciilor;

-      Facturarea și încasarea valorii serviciilor/produselor oferite de eKarioka, îndeplinirea obligațiilor legale ale societății noastre, inclusiv exercitarea drepturilor noastre legitime;

-      Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor/serviciilor;

-      Management operațional;

-      Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

-      Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

-      Arhivare, scopuri statistice; 

-      Colectare debite/Recuperare debite restante;

-      Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești etc.

-      Inițierea, menținerea, dezvoltarea sau finalizarea unor colaborări comerciale

-      Recrutarea de personal, inclusiv înscrierea la procesul de selecție, parcurgerea acestui proces, finalizarea procesului, angajarea și instrumentarea ulterioară a contractului de muncă, dar și a relațiilor salariatului în cadrul societății, reglementarea activității sale profesionale, a conduitei, etc.

-      Asigurarea siguranței și securității în toate locațiile unde societatea noastră își desfășoară activitatea

 

eKarioka va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terții fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior, cu excepția cazurilor în care astfel de operațiuni sunt permise și fără acordul dumneavoastră de legislația europeană și națională ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Art. 23 Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Destinatarii datelor pot fi:

- Personalul specializat (strict limitat) din cadrul societății noastre, respectiv acele persoane care au nevoie de aceste informații pentru îndeplinirea obligațiilor lor profesionale (respectiv angajații și colaboratorii noștri din compartimentele specifice – vânzări, IT, juridic, dezvoltare produse, etc.). Societatea noastră se va asigura că aceste persoane pe de-o parte vor lua cunoștință de informațiile respective doar în măsura în care au nevoie de acestea pentru desfășurarea activității lor, și pe de altă parte că vor păstra confidențialitatea (sau cel puțin își vor asuma această obligație) cu privire la respectivele date cu caracter personal.

- autoritățile publice, instituțiile abilitate cu aplicarea legii, în măsura în care furnizarea datelor dvs. este necesară pentru aplicarea legilor incidente, pentru exercitarea drepturilor societății noastre, pentru protejarea intereselor legitime ale noastre și ale unor eventuale terțe părți, în totală conformitate cu legislația specifică incidentă.

- datele dvs. ar putea fi comunicate unor diverși furnizori de servicii, entități care furnizează societății noastre servicii specifice – juridic, IT, vânzări, securitate, contabilitate, audit, intermedieri comerciale, etc. – doar în măsura în care aceste informații le sunt necesare executării serviciilor respective și cu observarea obligațiilor de confidențialitate specifice fiecărei activități în parte.

- datele dvs. ar putea fi comunicate și unor parteneri de afaceri care ne furnizează anumite servicii care ne pun în contact cu dvs. și fără de care nu am fi în măsură să ne executăm obligațiile contractuale – sau le-am executa mai dificil, mai lent, mai oneros – spre exemplu vom putea comunica datele dvs. de contact societăților de curierat cu care colaborăm, pentru livrarea produselor comandate de la noi.

- este posibil ca unii furnizori de servicii să ne solicite un anume tip de informații, de date cu caracter personal pentru prestarea anumitor activități  - studii de piață, campanii de publicitate, dezvoltare de produse, etc. Pe cât posibil, societatea noastră nu va furniza acestor entități decât date generale, informații de gen (spre exemplu ”pagina x este accesată de utilizatori în vârstă de 26 de ani în proporție de 15%”). Datele vor fi transmise catre companiile prestatoare de servicii precum: transmitere emailuri (ex. mailchimp), securizare plati online (ex. mobilPay), facilitare comunicare online tip chat ( ex. zendesk chat), analiza si performanta ( ex. Google Analtics ), remarketing si retargheting (ex. Facebook Pixel), socializare (ex instagram), etc.

- Furnizori, prestatori și alte entități juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai eKarioka, autorități/instituții publice;

- Autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

 

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către eKarioka și nu vor fi furnizate către alți terți, decat in conditiile de securitate si protectie echivalente prezentului contract.  În toate cazurile societatea noastră va urmări pe cât posibil protecția tuturor datelor cu caracter personal și va respecta prevederile legale incidente

 

Art. 24 Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoțional (marketing)

 

În cazul în care v-ați dat consimțământul expres și anterior, datele cu caracter personal furnizate (cum ar fi: nume și prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de eKarioka cu respectarea drepturilor dumneavoastră, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile eKarioka, inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice.

 

În cazul în care v-ați dat consimțământul expres și anterior, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai eKarioka, cu respectarea drepturilor dumneavoastră. În cazul în care eKarioka intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce ați optat în acest sens) veți fi informați în prealabil. Vă veți putea exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de eKarioka, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea eKarioka, va puteți dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

 

Art. 25 Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal

 

Aveți dreptul de a ne solicita printr-o cerere scrisa transmisa prin email la [email protected] si la [email protected] sau postal la adresa de contact specificata in site, să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite cazuri, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că avem un interes legitim în a proceda astfel, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.

 

Este foarte importat de menționat că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care se poate demonstra că există motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Mai mult, dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care ne-am afla în imposibilitatea de a executa obligaţiile contractuale asumate faţă de dumneavoastră sau dacă avem o obligaţie legală sau un interes legitim să păstrăm datele respective. Pentru a vă putea răspunde solicitărilor, dumneavoasră va trebui să vă declinați identitatea, să o probați și să ne comunicați toate detaliile ce ne sunt necesare pentru formularea și comunicarea răspunsului. 

 

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, ne puteți contacta în modalitățile comunicate în prezentul document. Intenția noastră e de a vă oferi toate clarificările necesare și de a veni în întâmpinarea tuturor problemelor ridicate. Cu toate acestea, vă informă că aveți și dreptul de a vă adresa cu o reclamație autorităților de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Art. 26 Durata prelucrării datelor cu caracter personal

 

În vederea realizării scopului menționat, eKarioka va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a activităților eKarioka, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care eKarioka prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care  au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către eKarioka pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale eKarioka și/sau vor fi distruse. 

 

Art. 27 Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră

 

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce eKarioka depune toate eforturile în privința protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul eKarioka. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, eKarioka utilizează proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

 

Art. 28 Securitatea datelor bancare.

 

În cazul plăților efectuate cu cardul (exemplu: achiziționare de produse și/sau servicii online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați, precum mobilPay. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați garantează legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) și a sistemelor informatice utilizate. 

 

Art. 29 Cookies și butoane integrate de comunicare social. Linkuri către alte site-uri

 

Site-urile administrate de societatea noastră utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai respectivelor site-uri. Astfel vom putea fi în măsură să vă asigurăm o experiență cât mai bună atunci când intrați pe site-urile noastre și, în același timp, să asigurăm o optimizare continuă a serviciilor oferite și a securității de navigare. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site-urile administrate de noi sau prin setările din browserele pe care le folosiți. Pentru informații complete despre cookies (tip, durată de folosire, scopuri, etc.) accesați secțiunea dedicată.

Pe site-urile noastre veți putea găsi și butoane sau alte funcții asimilate care înlesnesc comunicarea socială, respectiv butoane care asigură accesarea unor funcții ale platformelor sociale uzuale sau specifice. Prin intermediul acestor funcții sau butoane se pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și site-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează

 

În site-urile administrate de societatea noastră puteți găsi linkuri către site-uri pe care societatea noastră nu le poate controla. Odată ce accesați un astfel de link aparținând unei entități terțe, veți fi direcționați către site-ul acelei entități. Vă recomandăm să consultați politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor aferentă site-ului respectiv. Societatea noastră nu este cu nimic responsabilă pentru politicile respectivelor entități și nici pentru comportamentul lor, practicile lor sau condițiile în care înțeleg să-și desfășoare activitatea.

 

Art. 30 Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice Europene

 

Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

 

Art. 31 Drepturile persoanelor vizate

 

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, persoanele vizate au dreptul, de a-și retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată eKarioka, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

 

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către eKarioka să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația sa particulară, cu excepția cazurilor în care eKarioka demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, eKarioka este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză. 

 

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoștință și înțeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către eKarioka constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de eKarioka și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

 

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercită drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, eKarioka poate:

-      fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

-      fie sa refuze să dea curs cererii.

 

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercită dreptul de opoziție în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, eKarioka este îndreptățită să considere Contractul încheiat cu Clientul eKarioka de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenție a instanțelor judecătorești, cu excepția unei notificări prealabile.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi si pentru reclamatii, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: [email protected] si [email protected] sau la următoarea adresa de corespondență: Str. Stan Tabara nr.28-32, Etaj 2, Sector 5, Bucuresti.  Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

 

Va informam ca responsabilul cu protecția datelor al eKarioka este domnul Adrian Magda, carepoate fi contactat la adresa de mail : [email protected]

 

Prevederile acestei secțiuni se aplică tuturor persoanelor fizice care interacționează în orice modalitate cu eKarioka prin intermediul acestui site sau în orice altă modalitate intermediată de acest site.

 

Art. 32 Modificări

 

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului eKarioka prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului eKarioka sau utilizarea serviciilor eKarioka prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

Art. 33

Toţi utilizatorii activi ai site-ului (un utilizator activ înseamnă un utilizator care a plasat o comandă în ultimele douăsprezece luni) vor putea face propuneri, comentarii, note, sugestii, vor putea transmite idei sau observaţii cu privire la conţinutul sau structura site-ului. Aceştia vor putea folosi adresele de contact ale eKarioka sau blogul/forumul site-ului. Pentru postarea de mesaje, comentarii ori alt gen de note ori sugestii pe blog/forum sau direct pe site, în măsura în care acest lucru va fi practic posibil, utilizatorii se angajează ferm să aibă o atitudine civilizată, să se abţină de la întrebări, sugestii, comentarii ori remarci al căror conţinut ar putea fi calificat ca ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, orientat politic sau în măsură să afecteze viaţa privată, să se abţină de la orice fel de manifestare care să conţină sau să implice elemente susceptibile de a afecta drepturi de proprietate intelectuală şi sau drepturi conexe ale titularilor acestora. Nerespectarea acestui angajament / obligaţie va fi sancţionată cu desfiinţarea imediată a contului respectiv şi cu posibila îngrădire a accesului pe site pentru o perioadă determinată sau pe termen nelimitat a persoanelor titulare ale contului desfiinţat. De asemenea, utilizatorii se vor asigura că orice fel de postare pe care o vor face nu va avea un conţinut ilegal, defăimător, obscen, ameninţător, etc., nu va conţine viruşi ori alte programe informatice de tip malware, spyware ori alte asemenea; utilizatorii se angajează ca prin postările de orice natură publicate pe site şi prin elementele încărcate pe site să nu deruleze în nicio formă campanii politice ori electorale, să nu facă solicitări comerciale directe ori indirecte, spam, mass-mail sau vreo altă formă de abuz. De asemenea, nu este permisă sub nicio formă promovarea prin astfel de mijloace a activităţii proprii ale utilizatorilor, ale produselor sale ori ale unor terţe entităţi; în general este interzisă orice formă de publicitate făcută de utilizatori, în afara canalelor specializate şi dedicate din interiorul site-ului.

Doar utilizatorii înregistraţi vor putea face postări pe forumul sau blogul site-ului, ori direct în site, în spaţiile special amenajate în acest sens - dacă acest lucru va deveni posibil. Orice postare se va face sub numele utilizatorului, care va fi în totalitate răspunzător de conţinutul acelei postări.

Toate postările vor face subiectul unei moderări înainte de a fi publicate pe site. Deşi eKarioka va încerca prin această acţiune de moderare să împiedice postarea pe site a oricărei întrebări, sugestii, comentariu, remarci sau alte asemenea al căror conţinut ar putea fi calificat ca ilegal, obscen, ameninţător, exagerat, nefondat, defăimător, orientat politic sau în măsură să afecteze viaţa privată, eKarioka nu va fi sub nicio formă răspunzătoare pentru postările utilizatorilor înregistraţi, nici pentru conţinutul acestora şi nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate unor terţe persoane de către aceste postări. eKarioka se delimitează expres, complet şi apriori de conţinutul oricăror postări făcute de utilizatori în cuprinsul site-ului. Postările respective vor reflecta doar opiniile, intenţiile, punctele de vedere, etc. ale utilizatorilor, iar publicarea lor pe site nu va echivala sub nicio formă cu un eventual accept, adeziune, susţinere, etc., expresă sau tacită a eKarioka faţă de conţinutul respectivelor postări, de punctele de vedere ori opiniile exprimate, de modalitatea de redactare a lor, etc.

Art.34

În cuprinsul postărilor pe care le vor face pe blog sau forum ori în interiorul site-ului, dacă acest lucru va fi posibil, utilizatorii se vor limita la comentarii, aprecieri, opinii etc. legate în mod direct de serviciile prestate lor, produsele livrate lor ori comenzile plasate de pe conturile lor. Orice mesaje sau postări care nu respectă această regulă vor putea fi eliminate imediat de administratorul site-ului, blogului sau forumului, după caz, iar persoana care le-a postat va putea fi sancţionată de eKarioka inclusiv cu suspendarea temporară a contului sau chiar cu desfiinţarea acestuia.

De asemenea, în cuprinsul postărilor pe care le vor face, utilizatorii se obligă să folosească un limbaj decent şi moderat, fără jigniri, să nu furnizeze informaţii incorecte, incomplete ori exagerate. Utilizatorii se obligă de asemenea să se abţină de la a face aprecieri sau de la a prezenta informaţii de natură a aduce prejudicii de imagine sau prejudicii materiale eKarioka. Nerespectarea acestor obligaţii va duce la aplicarea de sancţiuni care pot merge până la suspendarea temporară a contului ori chiar desfiinţarea lui, interdicţia de a se mai înregistra pe site, etc. În plus, eKarioka îşi rezervă dreptul de a solicita instituţiilor şi instanţelor competente să întreprindă măsuri în vederea recuperării integrale de la persoanele vinovate a prejudiciilor suferite.

Utilizatorii vor fi singurii care vor suporta consecinţele postărilor făcute, ori a efectelor acestora, singurii care vor putea fi traşi la răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate prin postările respective ori pentru eventualele încălcări ale prevederilor legale în vigoare săvârşite prin intermediul respectivelor postări.

eKarioka îşi rezervă dreptul de a înlătura/şterge oricând şi fără niciun fel de notificare prealabilă orice comentariu, orice postare ori alte asemenea făcute de către utilizatori în cadrul forumului, blogului ori în spaţiile special destinate în acest sens în cuprinsul site-ului.

Art. 35

Utilizatorii vor folosi pentru înregistrare adrese de email reale, valide şi funcţionale. Utilizarea de adrese false ori asumarea identităţii sau a datelor de identificare aparţinând unor alte persoane sau entităţi de către un utilizator este cu desăvârşire interzisă.

eKarioka îşi rezervă dreptul însă nu îşi asumă şi obligaţia expresă de a îndepărta ori edita informaţiile neconforme de care s-a făcut vorbire în paragrafele de mai sus.

Art. 36

Sunt cu desăvârşire interzise şi vor fi tratate cu toată seriozitatea orice fel de operaţiuni neautorizate asupra acestui site, precum şi tentativele unor astfel de operaţiuni, inclusiv utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, copierea de informaţii de orice fel pentru utilizarea lor în mod abuziv şi fără drept, modificarea abuzivă, fără drept a informaţiilor de pe site, blocările abuzive a accesului unor alţi utilizatori, etc. Orice fel de activitate de această natură va fi comunicată organelor în drept, în măsură să cerceteze astfel de fapte şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 37

Contul devine inactiv dacă nu au fost lansate comenzi în ultimele 18 luni. Conturile declarate inactive vor pierde toate avantajele obţinute până la acel moment - discounturi, bonusuri, etc. Acestea vor putea fi totuşi recuperate parţial sau integral după reactivarea contului, decizie ce va fi la latitudinea exclusivă a eKarioka. Decizia respectivă va fi luată în funcţie de valoarea comenzilor ce urmează a fi lansate, de numărul de utilizatori activi atraşi şi de alte criterii subiective proprii eKarioka.

Istoricul comenzilor ce poate fi vizualizat în "contul meu/my account", va fi total indisponibil pentru utilizator, daca nu a lansat comenzi pe o perioada mai mare de 24 luni de la ultima achiziţie.

5. Sancţiuni aplicate utilizatorilor ce încalcă prezentele Termeni şi Condiţii.

Art. 38

În cazul în care utilizatorii înregistraţi încalcă prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii, eKarioka va putea aplica în mod subiectiv sancţiuni graduale, după cum urmează:

- avertismentul. Această sancţiune va fi aplicată ca urmare a săvârşirii de către utilizatori a unor încălcări mai puţin grave ale regulilor stabilite prin prezentele termeni şi condiţii, abateri minore şi de mică amplitudine, săvârşite prin neglijenţă ori săvârşite pentru prima oară de către utilizatori. Avertismentul va putea fi însoţit şi măsura complementară a pierderii avantajelor, beneficiilor sau bonusurilor acumulate (parţial sau în totalitate), de scoaterea - temporar sau definitiv - de pe site a „IMAGINILOR” aparţinând respectivului utilizator sau doar a unei părţi dintre acestea.

- limitarea temporară a accesului în site. Această sancţiune presupune limitarea accesului utilizatorului sancţionat, pe o perioadă determinată de timp de până la un an, la anumite categorii sau secţiuni ale site-ului, limitarea numărului sau categoriei de „IMAGINI” care pot fi încălcate de respectivul utilizator, etc.

- suspendarea temporară a contului. Această sancţiune va fi aplicată atunci când situaţia cere o sancţiune mai drastică decât avertismentul. Suspendarea contului presupune că pe toată durata măsurii utilizatorul nu va avea acces la contul său, nu va putea plasa comenzi, nu va putea beneficia de afişarea pe site a „IMAGINILOR” uploadate de el, nu va putea beneficia de niciunul dintre bonusurile oferite de eKarioka. Durata suspendării va putea fi de până la un an. Perioada pentru care contul va fi suspendat va depinde de gravitatea faptei săvârşite sau de întinderea prejudiciilor cauzate.

- desfiinţarea contului. Această sancţiune va putea fi luată în cazul încălcării grave sau repetate a obligaţiilor asumate prin prezentele Termeni şi Condiţii. De asemenea, desfiinţarea contului va fi însoţită şi de pierderea totală a avantajelor şi bonusurilor acumulate, precum şi de ştergerea tuturor „IMAGINILOR” încărcate pe site de respectivul utilizator. Desfiinţarea contului presupune în mod automat o încetare a tuturor relaţiilor contractuale existente până în acel moment între utilizator şi eKarioka. Obligaţiile scadente şi neonorate între părţi la momentul desfiinţării contului vor rămâne în continuare neafectate de această măsură.

- interdicţia de a mai înregistra conturi noi. Aceasta reprezintă o sancţiune complementară celei de desfiinţare a contului şi se va aplica temporar sau definitiv.

Art. 39

Aplicarea oricăreia dintre sancţiunile de mai sus nu îl va exonera pe utilizatorul împotriva căruia a fost aplicată de suportarea consecinţelor legale izvorâte din eventuala încălcare a prevederilor legale incidente şi nici de suportarea eventualelor prejudicii materiale cauzate eKarioka şi / sau unor terţe entităţi.

Art. 40

Oricare dintre sancţiunile susmenţionate vor putea fi aplicate separat sau împreună cu alte sancţiuni. De asemenea, oricare dintre sancţiunile susmenţionate vor putea fi însoţite şi de măsuri complementare constând în limitarea, temporar sau definitiv, a includerii utilizatorului în programele de fidelizare aferente activităţii site-ului, de micşorarea, pe o perioadă determinată sau definitiv a bonusurilor acordate, de limitarea ori condiţionarea suplimentară a accesului utilizatorului în anumite segmente ale site-ului, etc.

6. Confidenţialitate. Actualizarea datelor

Art. 41

eKarioka în calitate de administrator/ proprietar al site-ului, se angajează să respecte, în condiţiile expres prevăzute în actele normative incidente dreptul la intimitate şi viaţă privată al utilizatorilor site-ului.

Art. 42

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm procedaţi la corectarea / completarea acestora folosindu-vă de câmpurile din aria de client sau să ne informaţi cât mai curând posibil, în scris, la adresele prezentate în site.

Astfel, în cazul în care utilizatorul constată că datele furnizate sunt incorecte, incomplete sau nu mai sunt de actualitate, are obligaţia expresă de a face modificările necesare în formularele de contact ori în opţiunile de editare a conturilor sale şi de a comunica expres şi în cel mai scurt timp posibil (maxim cinci zile calendaristice) modificările survenite în datele sale de identificare sau alte modificări ce ar putea afecta executarea în bune condiţii a comenzii (ca de exemplu modificarea adresei de livrare, etc.), atunci când modificările au survenit după plasarea unei comenzi, înainte de facturarea ori livrarea comenzii respective. Orice costuri generate de actualizarea cu întârziere a datelor de identificare ale utilizatorilor (ca de exemplu livrarea la o adresă care nu mai este de actualitate, returnarea bunurilor şi re-livrarea acestora la adresa actuală) vor fi suportate în totalitate şi exclusiv de către utilizatorul care nu şi-a actualizat în timp util datele de contact/identificare. Sumele respective vor fi reţinute cu prioritate din avansurile deja achitate, indiferent dacă au fost achitate pentru respectiva comandă sau pentru alta.

7. Plasarea, executarea, urmărirea, livrarea si recepţia comenzilor

Art. 43

Utilizatorul va completa integral şi corect formularul ori formularele de înregistrare de pe site cu datele solicitate. Urmare a acestei înregistrări utilizatorul va dobândi un cont de utilizator, cont care va putea fi accesat cu un nume de utilizator (username) şi o parolă (password). Atât numele de utilizator, cât şi parola vor fi alese de utilizator şi vor fi utilizate doar de către acesta.

Art. 44

Utilizatorii vor folosi site-ul fiind pe deplin răspunzători pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la conturile lor de acces (numele de utilizator şi parola). Folosind site-ul, utilizatorii sunt de acord să îşi asume întreaga responsabilitate pentru activităţile şi / sau acţiunile desfăşurate pe site pe contul lor, cu utilizarea numelui de utilizator şi a parolei lor. În cazul în care utilizatorul suspectează că din motive independente sau nu voinţei sale, imputabile sau neimputabile lui, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, acesta va notifica imediat acest lucru eKarioka pentru ca accesul la cont să fie blocat şi pentru ca utilizatorului în chestiune să îşi poată alege un nou nume de utilizator şi/sau o nouă parolă. Comenzile plasate de pe un cont vor fi considerate valide atâta vreme cât eKarioka nu este notificat cu privire la faptul că respectivul cont a fost folosit abuziv. Comenzile plasate până la momentul notificării folosirii abuzive a contului şi deja procesate şi lansate în producţie vor fi suportate integral de utilizatorul respectivului cont

Art. 45

Plasarea comenzilor online se va face numai prin intermediul contului de utilizator sau direct prin introducerea tuturor datelor solicitate de completarea formularului de comanda din site.

Comenzile plasate prin intermediul contului de utilizator sau direct prin intermediul formularului de comandă din site vor putea fi limitate în funcţie de volum sau de valoarea lor. Daca utilizatorul doreşte să plaseze o comandă care să exceadă limitelor stabilite (limite care diferă în funcţie de produs, etc.) va putea solicita o întâlnire cu un reprezentant al departamentului de vânzări, pentru a-i putea fi întocmită şi comunicată o ofertă personalizată. Indiferent de tipul, valoarea sau volumul comenzii plasate, aceasta va presupune automat şi obligatoriu crearea unui cont de utilizator şi solicitarea, prin intermediul contului de utilizator, a unor condiţii sau oferte personalizate - pentru acele comenzi care exced limitelor stabilite de eKarioka. Prin crearea contului de utilizator entităţile care vor solicita comenzile speciale, agreează şi îşi asumă în totalitate prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii.

Crearea unui cont de utilizator nu este obligatorie în cazul în care se doreşte doar solicitarea unor oferte de către entităţile care accesează site-ul administrat de eKarioka. În acest sens acestea vor putea solicita prin intermediul adreselor de email contact de pe site ori prin intermediul numerelor de telefon puse la dispoziţie pentru suport oferte personalizate pentru serviciile ori produsele care îi interesează. Această modalitate va fi folosită de către acele entităţi care doresc să achiziţioneze produsele prezentate pe acest site în regim „cu ridicata” sau spre revânzare.

În niciun caz şi sub nicio formă nu vor fi folosite paginile speciale dedicate plasării de comenzi pentru solicitarea de oferte. Formularele şi paginile speciale dedicate exclusiv plasării comenzilor sunt în măsură să producă efecte juridice prin folosirea lor, astfel că folosirea respectivelor formulare sau pagini speciale dedicate plasării de comenzi va avea ca efect plasarea unei comenzi ferme, respectiv va da naştere unor obligaţii atât pentru utilizator (de exemplu plata preţului pentru produsele comandate), cât şi pentru eKarioka (realizarea şi livrarea produselor şi serviciilor). Pentru preîntâmpinarea apariţiei unor neînţelegeri ori situaţii neplăcute, pentru oferte vor fi folosite numai canalele de comunicaţie puse la dispoziţiei în acest sens (e-mail, telefon, fomular contact), iar formularele de comandă vor fi folosite - completate şi trimise - doar în cazul în care utilizatorul va dori să comande/primească produsele ori serviciile respective. Plasarea unei comenzi prezumă intenţia clară, neechivocă şi manifestată expres de a achiziţiona produsele sau serviciile respective.

Chiar şi în situaţia în care, contrar celor prevăzute mai sus, utilizatorii vor face în câmpurile formularelor de comandă comentarii din care să reiasă că doresc doar obţinerea unor oferte personalizate, că vor să le fie comunicate, înainte de a comanda, termene de livrare, termene şi modalităţi de plată, preţuri sau orice alte cerinţe ce se doresc a fi potenţiale condiţionări ale plasării unei comenzi ferme, aceste condiţionări prealabile  nu vor fi luate în considerare. Completarea unui formular de comandă va fi considerată întotdeauna ca manifestare directă şi neechivocă a intenţiei de a comanda, respectiv va fi considerată plasarea unei comenzi ferme. Toate aspectele legate de parametri, condiţiile, termenii şi termenele aferente unei potenţiale comenzi vor trebui clarificate şi înţelese pe deplin de către entităţile care completează formulare de comandă (şi implicit plasează comenzile) înainte de completarea acestor formulare de comandă..

Art. 46

Este interzisă cu desăvârşire şi va fi tratată cu toată seriozitatea furnizarea intenţionată de date false sau incomplete atunci când se plasează o comandă. În cazul unor astfel de evenimente eKarioka îşi rezervă dreptul de a se adresa organelor în drept pentru identificarea persoanelor responsabile şi pentru pedepsirea lor în conformitate cu prevederile legale, precum şi pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Art. 47

Produsele comandate vor fi identificate fie prin bifarea lor (selectarea lor), atunci când se aleg produse generice, fie prin aprobarea “bun de tipar” în ceea ce priveşte produsele personalizate. Formularul ori formularele de comandă va (vor) conţine atât descrierea produsului în chestiune, precum şi numărul de produse solicitate, adresa de livrare şi modalitatea în care se doreşte livrarea, modalitatea de plată a acestora, În formularul de comandă vor exista câmpuri destinate introducerii de eventuale coduri promoţionale oferite utilizatorului de către eKarioka urmare a campaniilor de fidelizare, marketing ori publicitate. Formularele de comandă sunt destinate exclusiv plasării de comenzi şi vor fi folosite de utilizatori exclusiv în aceste scopuri. Pentru orice alt fel de comunicări cu eKarioka, utilizatorii sunt rugaţi să folosească mijloacele de comunicare puse la dispoziţiei în acest sens, respectiv e-mail, telefon sau formular de suport.

Art. 48

Comanda se va considera a fi finalizată după ce formularul de comandă este completat cu toate datele solicitate, reale si corecte. Comanda se finalizează efectiv de către utilizator prin apăsarea comenzii “Confirmă Comanda” de la finalul formularului de comandă. Prin apăsarea acestui buton utilizatorul acceptă şi declară expres că a verificat toate datele aferente comenzii, că-şi însuşeşte toate caracteristicile comenzii efectuate (inclusiv caracteristicile fişierelor grafice necesare personalizării, precum şi poziţionarea personalizării pe produsul finit), că-şi însuşeşte ordinele date executantului comenzii, termenele de executare şi livrare a comenzii şi obligaţiile de plată aferente. De asemenea, prin apăsarea butonului de finalizare a comenzii, utilizatorul confirmă expres, încă o dată, că este de acord în totalitate cu prezentele Termeni şi Condiţii.

Utilizatorul va avea posibilitatea de a parcurge toate etapele personalizării produselor dorite în interiorul site-ului, cu ajutorul uneltelor puse la dispoziţia sa în site si de a verifica simularea personalizarii produsului comandat, transmis ulterior prin email. Astfel, utilizatorul va trebui să verifice toate caracteristicile respectivei machete şi, în cazul în care este de acord cu acestea, să procedeze la validarea personalizarii simulate via email, prin “bun de tipar”. Validarea comenzii înseamnă că utilizatorul a verificat cu atenţie detaliile şi forma produselor comandate - parametri tehnici, machetă, încadrare etc., astfel cum sunt ele prezentate în site, in simularea „Bun de Tipar” şi că este întru totul de acord cu acestea.  De asemenea, utilizatorul îşi asumă faptul că între produsele finite şi imaginea acelor produse aşa cum a fost ea vizionată pe ecranul necalibrat al computerului utilizatorului ar putea exista diferenţe de nuanţe, diferenţe datorate modului în care monitorul pe care s-a vizualizat produsul înainte de comandare este acordat cu paleta cromatică standard.

 

Acordarea vizei “Bun de Tipar pentru fişierul/e ataşat/e” via email, înseamnă că utilizatorul a verificat cu atenţie detaliile şi forma produselor comandate - parametri tehnici, machetă, etc., astfel cum sunt ele prezentate în email şi că este întru totul de acord cu acestea. De asemenea, utilizatorul îşi asumă faptul că între produsele finite şi imaginea acelor produse aşa cum a fost ea vizionată pe ecranul computerului utilizatorului ar putea exista diferenţe de nuanţe, diferenţe datorate modului în care monitorul pe care s-a vizualizat produsul înainte de comandare este acordat cu paleta cromatică standard.

Utilizatorii vor putea folosi la personalizarea produselor şi elemente grafice proprii, caz în care îşi asumă în mod integral responsabilitatea atât pentru conţinutul respectivelor elemente grafice, pentru drepturile de proprietate intelectuală aferente acestora, dar şi pentru caracteristicile tehnice ale respectivelor elemente grafice - art. 51, 52 şi 53 ale prezentelor Termeni şi Condiţii sunt aplicabile integral în astfel de cazuri. În cazul în care utilizatorii încarcă propriile elemente grafice pentru a le folosi la personalizarea produselor comandate, plasarea comenzii echivalează cu acordarea vizei de “Bun de Tipar”.

 

În situaţiile în care formatul selectat (dimensiunile finale ale produsului comandat) nu corespunde cu formatul fişierului încărcat de utilizator, eKarioka are obligaţia ajustării fişierului prin decupare şi/sau deformare, astfel încat fişierul astfel ajustat să se încadreze în formatul selectat. Pentru o încadrare perfectă eKarioka poate sugera Utilizatorului schimbarea formatului. Serviciul de ajustare a fişierului grafic se va achita separat, suplimentar faţă de costul produsului. Pentru mai multe detalii şi tarife vizitati capitolul  “Servicii Grafice” , capitol ale cărui prevederi fac parte integrantă din prezentul contact.

 

Viza “Bun de Tipar“ se referă exclusiv la text, aşezarea în pagină sau alte elemente de conţinut şi nicidecum la culori aşa cum sunt acestea percepute ori vizualizate pe monitorul fiecărui utilizator în parte. Părţile convin în mod expres că în toate cazurile culorile sunt alterate de fiecare monitor într-o mai mică sau mai mare măsură, astfel încât modul în care sunt redate culorile ar putea diferi de la un monitor la altul. Referitor la acest aspect, relevant este şi faptul că, din punct de vedere tehnic orice monitor redă imaginile în cod de culoare RGB iar printul se realizează de catre orice printer în cod de culoare CMYK. Părţile admit în mod expres şi explicit posibilitatea apariţiei unor diferenţe considerabile între culorile produsului comandat ori machetei asupra căreia se acordă “Bun de Tipar”, aşa cum sunt ele percepute pe monitor, la plasarea comenzii, respectiv la închiderea dosarului şi culorile produsului final, astfel cum sunt ele executate în codul de culoare CMYK şi percepute de ochiul uman.

 

În situaţia în care utilizatorul nu doreşte să apeleze la serviciile grafice, eKarioka are obligaţia ca produsul final să fie executat conform caracteristicilor fişierului încărcat de către utilizator, fără să intervină în nicio formă asupra acestuia. eKarioka nu are obligaţia evaluării fiecărui fişier în parte, această responsabilitate revenind integral Utilizatorului, care poate însă apela la serviciile grafice de verificare, ajustare, optimizare, etc, oferite contra cost în secţiunea special creată a site-ului.

 

În situaţia în care s-a apelat la unul sau mai multe servicii grafice dintre cele oferite în site, eKarioka va răspunde în limita operaţiilor grafice efectiv realizate în funcţie de serviciile solicitate şi achitate de Utilizator, şi executate asupra fişierului grafic încărcat de utilizator, părţile recunoscând şi acceptând expres faptul că orice operaţiune grafică poate îmbunătăţii o imagine într-o marjă de maxim 10% (operaţiunile de procesare pot îmbunătăţi o imagine, dar nu o pot transforma în altceva).

 

Pentru acele comenzi de produse personalizate care presupun acordarea vizei „Bun de Tipar pentru fişierul/fişierele ataşat/ataşate” utilizatorul se angajează să dea această viză („Bun de Tipar”) ori să răspundă solicitând modificări sau retuşuri în termen de cel mult 24/48 de ore de la primirea fişierelor pentru care se solicită acordarea vizei respective. Dacă termenul de 24/48 de ore se încheie într-o zi nelucrătoare, el va fi prelungit până la sfârşitul primei zile lucrătoare.  În cazul în care utilizatorul nu răspunde în niciun fel în acest termen, eKarioka îşi rezervă dreptul de a procesa respectiva comandă ca fiind o comanda de produse nepersonalizate, prezumând că utilizatorul în chestiune s-a răzgândit în privinţa personalizării şi nu mai este interesat de personalizarea produselor comandate. Astfel, utilizatorului îi vor putea fi livrate produsele comandate nepersonalizate, în cantităţile specificate in comanda lansata. Utilizatorul va trebui de asemenea să achite în această situaţie, pe lângă preţul produselor nepersonalizate, şi contravaloarea serviciilor grafice oferite.

După plasarea comenzii contractul între utilizator şi eKarioka se va considera încheiat în momentul primirii de către utilizator al mesajului de confirmare a plasării comenzii, mesaj expediat de eKarioka

Comenzile pentru care se optează ca metoda de plată „transferul bancar” vor fi onorate numai după ce utilizatorul va face dovada întocmirii şi transmiterii către bancă a Ordinului de Plată a facturii pro-forma emisă de către eKarioka. sau după ce sumele aferente facturii pro-forma emise de către eKarioka pot fi evidenţiate în contul acesteia. Între momentul plasării efective a comenzii şi momentul în care comanda începe a fi procesată (după dovada efectuării plăţii) stocurile pentru produsele comandate pot suferi modificări, existând posibilitatea epuizării lor. Într-o astfel de situaţie eKarioka va putea propune utilizatorului înlocuirea produselor cu altele, similare sau apropiate. Propunerile se vor face prin e-mail. Acceptul pentru modificarea comenzii se va face în mod expres, de către utilizator, prin e-mail. Utilizatorul va avea dreptul şi să renunţe la comandă în măsura în care produsele comandate nu mai sunt disponibile şi nu este de acord cu propunerile de înlocuire. Dacă iniţial comanda a cuprins mai multe produse, aceasta va putea fi anulată doar parţial, pentru produsele care au devenit indisponibile, restul comenzii supunându-se regulilor generale de anulare a comenzii.

Toate comunicările dintre eKarioka şi utilizatori ori clienţi neînregistraţi cu cont de utilizator vor deveni parte integrantă din termenii şi condiţiile ce guvernează relaţiile contractuale. Astfel, dacă ulterior plasării comenzii utilizatorul ori clientul modifică, la solicitarea şi/sau cu acordul expres al eKarioka, total sau parţial, parametri comenzii plasate, aceste modificări solicitate şi /sau agreate expres de către eKarioka vor deveni un veritabil „act adiţional” la „contractul” încheiat în momentul plasării comenzii, prin acest „act adiţional” părţile convenind de comun acord cu privire la schimbarea termenilor şi condiţiilor specifice în care îşi derulează relaţiile contractuale (parametri comenzii).Această regulă urmează să se aplice tuturor aspectelor ce guvernează relaţiile contractuale dintre eKarioka şi clienţii săi şi nu doar modificării comenzilor deja plasate. Astfel, comunicările în formă scrisă (clasic sau electronic) prin care se convin adăugiri ori modificări ale condiţiilor specifice de derulare a relaţiilor contractuale (modificări agreate expres de ambele părţi) vor fi considerate că întregesc şi, acolo unde este cazul, modifică „contractul” agreat de eKarioka pe de-o parte şi de clienţi (înregistraţi sau nu cu cont de utilizator) de cealaltă parte.

Comanda deja confirmată nu va mai putea fi anulată sau retrasă decât cu acordul expres şi confirmat al administratorului site-ului. În cazul anulării comenzilor se stabilesc următoarele reguli şi taxe:

-          dacă o comandă confirmată nu a intrat în procesare la momentul la care se solicită anularea ei de către utilizator , nu va exista o taxă de anulare a comenzii.

-          dacă acea comandă care se doreşte a fi anulată a intrat deja în procesare, pentru anulare utilizatorul persoană juridică va trebui să achite o taxă de anulare echivalentă cu 20% din valoarea comenzii plasate, dar nu mai puţin de 100 Euro Dacă odată cu plasarea comenzii care se doreşte a fi anulată s-au mai solicitat şi alte servicii (de exemplu servicii de asistenţă grafică), servicii care au fost prestate, utilizatorul va achita aceste servicii în totalitate.

-          dacă acea comandă care se doreşte a fi anulată a fost deja executată ori expediată nu mai este posibilă anularea ei. Produsele personalizate nu vor putea fi returnate, fiind obligatorie achitarea lor integrală. Pentru produsele expediate se vor aplica regulile referitoare la recepţia produselor, politica de returnare a produselor, etc.  

Utilizatorii care doresc să anuleze comanda vor putea verifica stadiul acesteia telefonic sau pe site, pentru a se informa cu privire la stadiul respectivei comenzi şi implicit la regulile de anulare aplicabile.

Pentru asigurarea siguranţei derulării relaţiilor contractuale, a identităţii părţilor contractante, etc. anularea comenzilor se va putea face doar în formă scrisă, prin e-mail. Nu vor fi luate în considerare anulările făcute în alte condiţii (telefonic, verbal, etc.).

Acelor Utilizatori care vor avea un comportament abuziv în ceea ce priveşte relaţiile contractuale şi modul de derulare a acestora (plasarea de comenzi şi anularea lor cu rea credinţă, refuzul cu rea credinţă de ridicare a comenzilor, incidente repetate de plată, comportament agresiv ori neprincipial cu personalul şi colaboratorii eKarioka, folosirea unui limbaj jignitor, iniţierea, susţinerea sau ralierea la acţiuni sau campanii denigratoare, etc.) eKarioka le va putea refuza plasarea de noi comenzi sau orice alte modalităţi de colaborare.

Utilizatorii „consumatori”, astfel cum sunt ei definiţi de OUG 34/2014 vor avea drept de retragere din prezentul contract în condiţiile prevăzute în OUG 34/2014, respectiv în conformitate cu prevederile art. 56 din prezentul contract.

După finalizare comanda va primi un cod de identificare (ID-Comandă). Utilizatorul va putea să verifice în orice moment stadiul comenzii sale cu ajutorul instrumentelor pe care acesta le are la dispoziţie în site.

Art. 49 Stocurile de produse

eKarioka actualizează situaţia stocurilor cu o periodicitate de minim 48 de ore. De asemenea, nu este posibilă în momentul de faţă o evidenţă detaliată a stocurilor de produse în funcţie de culori, caracteristici speciale, etc. Mai mult, în sistemul eKarioka, dar şi ale furnizorilor săi se pot strecura erori, inexactităţi, etc. în ceea ce priveşte situaţia detaliată a produselor disponibile pentru onorarea comenzilor. În aceste condiţii este posibil ca situaţia stocurilor, astfel cum este ea prezentată în dreptul fiecărui produs să fie inexactă, ceea ce poate duce fie la imposibilitatea prelucrării şi onorării comenzii din cauza lipsei produselor comandate din stoc, fie la prelungirea semnificativă a termenelor de livrare, ca efect al întârzierilor cauzate de procedurile de reîntregire a stocurilor. Se poate ajunge astfel în situaţia ca un produs, chiar dacă  este prezentat in site ca fiind „disponibil”, în funcţie şi de tipul/culoarea sau alte caracteristici distincte/numărul de obiecte ce va face obiectul comenzii stocul pentru respectivul produs se poate dovedi insuficient pentru onorarea integrală a comenzii. Dacă va fi cazul, după plasarea comenzii de către utilizator, în termen de 48 de ore lucrătoare de la plasarea respectivei comenzi eKarioka va înştiinţa utilizatorul cu privire la insuficienţa stocurilor pentru anumite produse, precum şi la eventualele variante alternative propuse. Utilizatorul va putea accepta expres modificarea comenzii, prin e-mail. Toate termenele stabilite pentru executarea şi livrarea comenzii vor începe să curgă de la primirea mail-ului prin care se modifică expres comanda iniţială.  Toate comunicările dintre eKarioka şi utilizatori ori clienţi neînregistraţi cu cont de utilizator vor deveni parte integrantă din termenii şi condiţiile ce guvernează relaţiile contractuale. Astfel, dacă ulterior plasării comenzii utilizatorul ori clientul modifică, la solicitarea şi/sau cu acordul expres al eKarioka, total sau parţial, parametri comenzii plasate, aceste modificări solicitate şi /sau agreate expres de către eKarioka vor deveni un veritabil „act adiţional” la „contractul” încheiat în momentul plasării comenzii, prin acest „act adiţional” părţile convenind de comun acord cu privire la schimbarea termenilor şi condiţiilor specifice în care îşi derulează relaţiile contractuale (parametri comenzii).

Art. 50

În cazul în care nu doreşte modificarea comenzii iniţiale, respectiv înlocuirea produselor indisponibile cu cele propuse de eKarioka, Utilizatorul va putea opta pentru anularea parţială a comenzii pentru respectivele produse inexistente in stoc. Comanda se va putea anula doar în parte, respectiv doar în ceea ce priveşte produsele pentru care comanda nu poate fi onorată din cauza lipsei stocurilor. Dacă au fost comandate mai multe feluri de produse, pentru produsele care pot fi livrate anularea comenzii nu va fi posibila decât în modurile şi condiţiile stipulate în prezentele Termeni şi condiţii, la articolul anterior.

Toate comenzile, mai ales cele care conţin elemente grafice încărcate de către utilizator, vor trebui, înainte de lansare în producţie, aprobate şi acceptate expres de către administratorul site-ului. Acceptarea se va face printr-un mesaj de tip e-mail, mesaj care va cuprinde pe lângă parametri şi indicatorii comenzii astfel cum au fost aceştia completaţi de utilizator în formularul de comandă, termenul de execuţie a comenzii şi preţul final, modalitatea de plată pentru care a optat utilizatorul, adresa si modalitatea de transport ori livrare a produselor.

Art. 51

În cazul în care utilizatorul încarcă el însuşi pe site grafica (în tot sau în parte) pentru produsele solicitate sau doar anumite elemente grafice din acestea, îşi asumă în totalitate responsabilitatea pentru calitatea acestor elemente, raportată la produsul finit. Acceptarea comenzii nu îl obligă în niciun fel pe administratorul site-ului la verificarea calitativă a graficii încărcate de utilizator, acceptarea confirmând doar primirea comenzii, lansarea ei şi parametri comunicaţi de către utilizator. În toate cazurile în care utilizatorul alege să încarce elemente grafice destinate a fi folosite în produsele comandate, elementele grafice respective vor trebui să respecte întocmai cerinţele tehnice precizate la modului de upload. eKarioka nu va interveni în niciun caz şi sub niciun aspect asupra elementelor grafice încărcate de utilizator. Eventualele neconcordanţe, inadvertenţe, incompatibilităţi ori alte asemenea incidente datorate folosirii respectivelor elemente grafice, astfel cum au fost ele încărcate de utilizator, vor fi cu totul responsabilitatea utilizatorului, iar dacă produsele finale nu se vor ridica la standardele vizate de utilizator din cauza elementelor grafice încărcate de acesta, responsabilitatea îi va aparţine integral utilizatorului, care va fi ţinut să achite întreaga valoare a comenzii.

Art. 52

În cazul în care utilizatorul încarcă el însuşi pe site grafica pentru produsele solicitate, elementele grafice astfel încărcate vor trebui să respecte întru totul, în ceea ce priveşte conţinutul lor, prevederile legale în vigoare, precum şi normele generale de bună cuviinţă. Astfel, vor fi oprite de la încărcarea pe site orice elemente grafice cu caracter pornografic, obscen, defăimător, rasist, xenofob, extremist, etc., care promovează intoleranţa, orice fel de stare conflictuală ori instigă la ură, violenţă, segregare, etc., iar comenzile aferente nu vor fi onorate. În situaţia în care imaginile ori elementele grafice încărcate de utilizator nu sunt evident neconforme cu prevederile legale ori cu normele generale de bună cuviinţă, însă se dovedeşte ulterior că acestea nu se conformează legii, utilizatorul îşi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la acestea.

Art. 53

Utilizatorul care încarcă pe site elemente grafice în scopul folosirii acestora la produsele comandate garantează atât eKarioka, cât şi orice altă terţă entitate că deţine în totalitate drepturile de proprietate intelectuală aferente acestora, sau că are permisiunea expresă şi integrală  a persoanelor îndreptăţite pentru a folosi în felul respectiv elementele grafice în chestiune. Respectivul utilizator va fi singurul răspunzător pentru eventualele prejudicii materiale şi de imagine pe care încărcarea pe site a elementelor grafice în chestiune le-ar putea cauza eKarioka sau oricăror altor entităţi terţe.

Este de asemenea posibil ca elementele grafice încărcate pe site de către utilizator să nu fie în totalitate compatibile cu produsul ori produsele pentru care se doreau a fi utilizate - diferenţe de ordin tehnic, etc. În astfel de cazuri eKarioka va executa comanda astfel cum a fost ea plasată, utilizatorul fiind singurul răspunzător pentru aspectul ori caracteristicile produsului finit.

De asemenea, în situaţia în care utilizatorul are îndoieli cu privire la calitatea materialelor încărcate în raport cu ceilalţi parametri tehnici ai produselor comandate - rezoluţie, dimensuni, paletă coloristică, tip de material folosit la imprimare, etc. va putea solicita în mod expres prin intermediul facilităţilor puse la dispoziţie în site sau prin intermediul agentului de vânzări arondat, servicii de consultanţă şi evaluare de specialitate (grafică, print, etc.), servicii ce vor fi prestate contra cost, în măsura în care aceste servicii vor fi disponibile în respectiva secţiune a site-ului, ori la momentul respectiv. Costurile generate de consultanţă vor fi suportate în totalitate de client şi acceptate expres de acesta înainte de prestarea lor. Acceptarea ofertei de consultanţă include acceptul clientului atât cu privire la preţul consultanţei, cât şi în ceea ce priveşte termenele în care această consultanţă va fi oferită.

Art. 54

După finalizare, produsele comandate vor fi livrate utilizatorului în modalitatea stabilită prin intermediul site-ului. Produsele comandate vor putea fi livrate fie prin mijloacele proprii ale eKarioka, fie prin intermediul unor firme de curierat, poştă sau alţi prestatori de servicii similare ori asimilate, companii agreate de eKarioka. Riscul deteriorării produselor se va transmite către firma de curierat odată cu predarea produselor comandate. În situaţia în care marfa va fi deteriorată de către transportator, utilizatorul va trebui să achite eKarioka contravaloarea comenzii, avand drept de regres împotriva transportatorului. Împreună cu produsele va fi comunicată utilizatorului şi o copie a formularului de comandă, în care se regăsesc toate caracteristicile fizice ale produselor comandate, precum şi detaliile privind termenele de execuţie şi livrare. Recepţionarea şi verificarea calitativă şi cantitativă a produselor comandate se va face la livrare. Produsele comandate pot avea un grad de eroare de maxim 10%, eroare care se aplică atât la calitate, cât şi la tiraj (în cazul în care se vor sesiza diferenţe se vor achita numai numărul de bucăţi efectiv primite). Părţile îşi asumă această marjă de eroare şi vor ţine seama de această marjă la recepţionarea şi verificarea cantitativă şi calitativă a produselor comandate. Prin semnarea de primire pe factură sau pe formularele de transport utilizatorul recunoaşte expres că produsele primite corespund în totalitate şi din toate punctele de vedere comenzii efectuate. În cazul în care există obiecţiuni, acestea se vor consemna într-un proces verbal întocmit cu ocazia livrării produselor. Orice reclamaţie ulterioară va fi considerată nulă.

Produsele conforme vor fi recepţionate obligatoriu de către Utilizator. În cazul în care există produse neconforme, se va menţiona acest lucru în cuprinsul procesului verbal întocmit cu ocazia livrării produselor. Contravaloarea produselor neconforme se va returna utilizatorului într-un termen rezonabil sau va opera o compensare, respectiv o reducere a sumei finale de plată.

În cazul în care utilizatorul refuză nejustificat să recepţioneze produsele comandate, va fi obligat să suporte integral toate cheltuielile ocazionate cu livrarea (transport, retur, etc.) pe lângă contravaloarea integrală a produselor comandate.

Art. 55

Termenele prezentate în site sunt exemplificative/orientative. Aceste termene vor putea varia cu până la 5 (cinci) zile lucrătoare, în funcție de situația concretă astfel cum se prezintă aceasta la momentul lansării comenzii. Aceste posibile decalaje caracteristice producției la comandă, sunt de obicei cauzate de procesele de aprovizionare, fluxurilor de producție sau personal. Comenzile vor putea fi onorate şi transmise şi mai devreme decât termenele stipulate în site şi agreate la plasarea comenzii. În aceste situaţii utilizatorii vor fi înştiinţaţi în prealabil de executarea în avans a comenzii printr-un e-mail sau într-o altă modalitate agreată la plasarea comenzii. În aceste situaţii utilizatorii vor fi înştiinţaţi în prealabil de executarea în avans a comenzii printr-un e-mail sau într-o altă modalitate agreată la plasarea comenzii. Prin e-mail-ul de confirmare a comenzii (mesajul prin care se confirmă acceptarea comenzii. A nu se confunda cu e-mail-ul automat de confirmare a înregistrării comenzii) eKarioka va comunica un termen estimativ de producție și livrare raportat la situația concretă aferentă produselor sau serviciilor comandate. Toate termenele exprimate în zile se referă la zile lucrătoare.

Termenele vor putea fi de asemenea depăşite cu maxim 5 zile lucrătoare.

Toate termenele curg de la momentul în care comanda este finalizată integral şi poate intra în procesare. În cazul în care clientul schimbă caracteristicile comenzii, termenele vor curge de la momentul în care comanda astfel actualizată va putea fi considerată finalizată. Dacă din orice motiv eKarioka nu poate trece la executarea comenzii şi propune clientului unele modificări ale acesteia pentru a se putea trece cât mai rapid la executarea comenzii (înlocuirea unor materiale care nu se mai află pe stoc cu altele, schimbarea unor culori, etc.) termenele vor începe să curgă din momentul în care clientul va comunica acceptul său cu privire la toate propunerile înaintate.

 

Momentul de la care încep să curgă termenele de execuţie, respectiv momentul în care toate informaţiile necesare procesării comenzii au fost comunicate în formă definitivă de către client, toate detaliile legate de comandă au fost definitivate şi acceptate de eKarioka va fi numit „finalizarea dosarului”. Dosarul se va considera „finalizat” după primirea „bunului de tipar”, dacă este cazul, după evidenţierea efectuării plăţii, dacă este cazul, etc.

 

 Toate termenele contractuale la care se face referire în prezentele Termeni şi Condiţii, termene referitoare la execuţia comenzii, etc. vor începe să curgă exclusiv din momentul finalizării integrale a dosarului de comandă.

eKarioka îşi rezervă dreptul de a prelungi termenele de execuţie şi livrare comunicate iniţial utilizatorilor în cazul în care vor apărea întârzieri în procesul de procesare şi/sau execuţie a produselor comandate, ca urmare a unor defecţiuni tehnice, a livrării cu întârziere a materiilor prime şi materialelor necesare de către furnizorii eKarioka. Prin același e-mail statusul comenzii respective va fi modificat în „Comandă Suspendată” și va fi comunicat un nou termen estimativ de rezolvare a dificultăților întâmpinate. Clienții vor avea posibilitatea de a anula comanda respectivă (exclusiv pentru produsele ce nu pot fi executate ori livrate) printr-un e-mail de răspuns (replay) la cel expediat de eKarioka. În astfel de cazuri eKarioka nu va putea fi obligată la plata niciunei despăgubiri, clientul asumându-şi încă de la lansarea comenzii eventualitatea apariţiei unor întârzieri cauzate de fapte sau împrejurări ce nu se află sub controlul direct şi total al eKarioka. În cazul anulării comenzii ca urmare a neacceptării decalării termenelor de livrare, avansul plătit va fi restituit proporțional cu valoarea produselor pentru care comanda a fost anulată, în termen de 15 zile de la data anulării comenzii şi de la indicarea expresă a modalităţii de restituire dorite. Pentru sumele respective plătite cu titlu de avans eKarioka nu va putea fi obligată la plata de dobânzi ori penalităţi în cazul în care aceste sume sunt plătite în termenul de 15 zile de la indicarea de către client modalităţii de restituire.

 

În măsura în care, după expedierea e-mail-ului prin care își încunoștiințează clienții de apariția situațiilor speciale și/sau de apariția unor întârzieri mai mari de 5 zile lucrătoare în executarea comenzilor, clienții nu își vor anula comenzile respective (exclusiv în limita produselor care nu pot fi livrate ori executate în termen) într-un termen rezonabil – de maxim 48 de ore de la primirea mail-ului inițial, se va considera că acești clienți au acceptat noile condiții referitoare la termenul estimat de livrare ori execuție, și comanda va fi procesată și executată ca atare.

Depăşirea termenelor asumate de către eKarioka nu îl va îndreptăţi pe utilizator să refuze produsele comandate. Produsele vor trebui acceptate (în limitele conformităţii lor) şi plătite integral. La rândul său, eKarioka va datora penalităţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile se vor calcula la valoarea comenzii pentru care termenul de onorare a fost depăşit cu mai mult de 2 zile şi vor fi calculate începând cu cea de-a treia zi de după termenul de livrare convenit prin comandă.

eKarioka nu va face livrări în afara teritoriului României. Comenzile pot fi plasate de utilizatori înregistraţi oriunde în lume, însă comenzile vor fi onorate exclusiv pe teritoriul României.

 Art. 56 Politica de returnare a produselor comandate.

În primul rând trebuie subliniat faptul că în conformitate cu prevederile legale produsele personalizate şi produsele executate după indicaţiile sau specificaţiile utilizatorului nu se returnează. Cărţile de vizită şi invitaţiile de sunt, de exemplu, prin definiţie produse personalizate, la fel și toate obiectele ori materialele promoționale care conțin anumite elemente specifice de identificare. Returnarea unor astfel de produse ca urmare a exercitării dreptului de retragere a consumatorului este imposibilă.

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, „Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14

Astfel, utilizatorii care se pot defini ca şi consumatori conform legii în sensul art. 2 pct. 1 din OUG 34/2014 (respectiv persoană fizică sau un grup de persoane fizice constituite în asociaţii aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) pot denunţa unilateral contractul cu eKarioka, respectiv pot returna produsele comandate şi livrate în termen de maxim 14 zile calendaristice de la momentul recepţionării lor.

Produsele returnate vor fi primite şi contravaloarea lor va fi restituită utilizatorului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- utilizatorul care returnează produsele poate fi catalogat ca şi consumator în sensul art. 2 pct. 1 din OUG 34/2014, respectiv este persoană fizică sau un grup de persoane fizice constituite în asociaţii aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- produsele returnate nu sunt personalizate sau nu au fost executate în conformitate cu specificaţiile utilizatorului,

- produsele sunt returnate în ambalajul original, nefolosite, nedeteriorate,

- produsele sunt returnate în termenul legal de maxim 14 zile calendaristice de la comunicarea deciziei de retragere a consumatorului către eKarioka, pe cheltuiala utilizatorului, la sediul lucrativ al eKarioka din Bucureşti, str. Stan Tabără nr. 28-32, Sector 5, Bucureşti. Coletele expediate cu plata ramburs nu vor fi primite. Coletele expediate la alte adrese, ca şi cele care ar trebuii ridicate de la sediul ori punctele de lucru ale transportatorilor nu vor fi luate în considerare. Astfel eKarioka nu este obligată să ridice de la sediul transportatorilor coletele, fiind luate în considerare numai coletele care ajung la adresa indicată pe cheltuiala exclusivă a clientului.

Denunţarea unilaterală a contractului de către utilizator - consumator persoana fizică în sensul anularii comenzii, va trebui de asemenea notificată prin e-mail la adresa [email protected] sau prin intermediul facilităţilor existente in contul de utilizator, în interiorul termenului de 14 zile calendaristice prevăzut de lege şi calculat de la momentul livrării produselor.

Contravaloarea produselor comandate şi returnate, în condiţiile stipulate mai sus, va fi returnată utilizatorului în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data denunţării unilaterale a contractului de către utilizator. Returnarea sumelor plătite de consumator nu se va face în niciun caz mai devreme de momentul în care produsele comandate au fost recepţionate de eKarioka, sau de momentul primirii dovezii că produsele returnate au fost trimise către eKarioka.

Pentru acei utilizatori care nu pot fi catalogaţi ca şi consumatori conform prevederilor legale indicate mai sus, precum şi pentru cazurile în care este vorba de produse personalizate ori de produse executate în conformitate cu specificaţiile utilizatorului, eKarioka oferă utilizatorilor posibilitatea de a returna acele produse care sunt neconforme calitativ sau cantitativ - cu respectarea marjei de eroare prevăzută la art. 54.

În cazul în care este vorba despre o cantitate de produse mai mică decât cea comandată, utilizatorul va plăti doar cantitatea recepţionată şi va putea lansa o noua comandă pentru diferenţă, dar în limita stocului disponibil.

În cazul returnării pentru neconformităţi ale produselor, acestea vor putea fi returnate în vederea înlocuirii, completării ori remedierii defectelor acestora, cu respectarea regulilor de mai jos:

- produsele considerate neconforme vor putea fi returnate în vederea înlocuirii, completării ori remedierii în termen de maxim 48 de ore de la livrarea lor către utilizator;

- produsele considerate neconforme vor fi returnate în ambalajul lor original, fără a fi folosite ori deteriorate, prin curier către eKarioka, la adresa Str. Stan Tabără nr.28-32, Etaj 2, Sector 5, Bucureşti. Produsele vor fi însoţite de un înscris justificator unde vor fi enumerate motivele returnării;

- costurile ocazionate de returul produselor va fi suportat în mod exclusiv de către utilizator. Riscurile aferente transportului retur vor fi suportate de asemenea de utilizator.

- eKarioka va fi informată în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin e-mail, ori prin intermediul contului de utilizator ori a celorlalte mijloace puse la dispoziţia utilizatorului în site cu privire la decizia utilizatorului de a returna produsele livrate, ca şi cu privire la motivele respectivului retur.

- eKarioka va proceda la analizarea motivelor returului, precum şi la verificarea produselor comandate, livrate şi returnate şi va proceda în mod gratuit la remedierea defecţiunilor, înlocuirea produselor neconforme sau completarea lor doar în cazul în care produsele comandate, faţă de comanda iniţială, prezintă defecţiuni, lipsuri sau neconformităţi, dacă produsele primite sunt altele decât cele comandate sau dacă produsele primite nu corespund condiţiilor comenzii şi „Bunului de Tipar”. Nu vor fi acceptate reclamaţiile şi nu vor fi înlocuite produsele şi nici remediate defecţiunile dacă:

- produsele livrate sunt executate conform specificaţiilor utilizatorului,

- produsele livrate conţin erori de redactare, gramaticale ori de ortografie ori alte astfel de greşeli făcute de utilizator în materialele transmise eKarioka în vederea executării comenzii,

- erorile ori neconformităţile se datorează calităţii inferioare sau rezoluţiei slabe a imaginilor încărcate pe site de utilizator în vederea executării comenzii,

- erorile sau neconformităţile se datorează greşelilor de design făcute la momentul realizării lucrării grafice care a stat la baza comenzii ori nerespectării de către utilizator a recomandărilor şi /sau specificaţiilor tehnice existente în site,

- erorile sau neconformităţile se datorează greşelilor făcute în plasarea comenzii de către utilizator (de exemplu alegerea greşită a cantităţii sau a tipului de produs, erori în acordarea bunului de tipar, etc. ),

- produsele sunt deteriorate sau folosite de către utilizator după recepţionarea/livrarea lor de către eKarioka.

eKarioka se obligă să răspundă la toate notificările ori înştiinţările privitoare la retururi în maxim cinci zile lucrătoare de la primirea lor, respectiv a retururilor. În răspunsul la înştiinţare utilizatorul va fi informat la modalitatea de soluţionare a cererii sale de înlocuire, completare, remediere a produselor neconforme sau de restituire a sumelor avansate cu titlu de plată.

În măsura în care neconformităţile cantitative sau calitative ale produselor se datorează eKarioka, acestea vor fi remediate pe cheltuiala exclusivă a eKarioka în maxim cinci zile lucrătoare de la data înştiinţării, respectiv primirii produselor returnate. Produsele remediate vor fi livrate din nou utilizatorului, pe cheltuiala eKarioka. Remedierile se vor face în măsura stocului disponibil, altfel se va returna contravaloarea produselor neconforme.

eKarioka îşi rezervă dreptul de a nu remedia, înlocui, completa, etc. produsele care sunt neconforme din motive imputabile eKarioka, cu obligaţia aferentă de a restitui utilizatorului, în maxim 30 de zile de la retur, valoarea acestor produse, pe bază de factură storno. În astfel de situaţii utilizatorii vor fi informaţi despre alegerea acestei variante de către eKarioka în maxim cinci zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, respectiv a produselor comandate.

Produsele returnate vor avea următorul regim:

- produsele returnate ca urmare a denunţării unilaterale a contractului de către utilizatorul consumator în maxim 14 zile calendaristice de la momentul primirii produselor, ca şi produsele ale căror neconformităţi se datorează culpei eKarioka şi care prezintă defecţiuni ce nu pot fi remediate vor fi trimise spre reciclare în termen de 10 zile calendaristice de la recepţia returului,

- Produsele returnate pentru care se constată că defecţiunile sau neconformităţile nu se datorează culpei eKarioka vor fi ţinute la dispoziţia utilizatorului în mod gratuit, timp de 10 zile lucrătoare, perioadă în care pot fi ridicate de către utilizator sau de către un reprezentant al său. Termenul de 10 zile va începe să curgă de la înştiinţarea utilizatorului cu privire la decizia eKarioka în privinţa produselor returnate de către acesta. După expirarea acestui termen produsele vor fi trimise spre reciclare. În acest caz obligaţia de plată a respectivelor produse va subzista, incumbându-i în totalitate utilizatorului.

Utilizatorul va fi ţinut să achite integral contravaloarea produselor returnate după termenele prevăzute în acest sens, ca şi a produselor returnate fără motive întemeiate.

8. Modalităţi şi termene de plată.

Art. 57

Produsele prezentate pe site vor fi însoţite de preţuri exacte cu TVA inclus, stabilite în lei sau euro în fiecare caz menţionându-se expres şi preţul fără TVA. Cursul leu / euro care va fi luat în calcul la echivalarea preţurilor va fi comunicat şi în factura emisă şi comunicată (în situaţia în care se optează pentru plasarea comenzii în euro şi factura va fi astfel emisă în monedă europeană). În formularul de comandă se vor arăta produsele comandate, cu indicarea cantităţii din fiecare produs. Formularul de comandă va indica preţul fiecărui produs în parte, precum şi totalul de plată. Prin apăsarea butonului “Confirmare Comanda” utilizatorul îşi va declara expres acordul cu privire la preţurile menţionate în comandă, la cantităţile precizate din fiecare produs, precum şi cu privire la preţul total aferent comenzii

Site-ul are două variante de preţuri, în lei şi în monedă europeană (Euro). Utilizatorul va alege varianta de afişare a preţurilor dorită cu ajutorul butonului dedicat din partea dreapta sus a site-ului. În cazul în care comenzile vor fi plasate într-o monedă (lei sau euro), factura va fi emisă în aceeaşi monedă. În cazul în care factura va fi emisă în euro, în cuprinsul acesteia se va indica şi cursul leu-euro la care se va face plata. Plata se va face în lei, la cursul şi în contul indicat în cuprinsul facturii

În cazul în care se va opta pentru plasarea comenzilor în monedă europeană, înainte de finalizarea comenzii şi plasarea ei sistemul va afişa şi preţul în lei aferent produselor comandate.

În cazul în care utilizatorul doreşte emiterea facturii în lei, va trebui să selecteze varianta în lei a preţurilor cu ajutorul butonului dedicat din interiorul site-ului şi să plaseze comanda în această variantă de prezentare a produselor.

În conformitate cu prevederile art. 319 pct. 29 din Legea 227/2015 (Codul Fiscal) „Semnarea şi ștampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura”, astfel că facturile emise de eKarioka vor putea fi lipsite de unul sau de amândouă aceste elemente.

Art.58

Pentru fiecare elemente grafic, template, în general pentru fiecare din “IMAGINILE” oferite pe site pentru a putea fi folosite în cadrul produselor comandate se va preciza în mod expres preţul licenţei de folosire a acestora şi condiţiile de folosire a respectivelor produse, cu menţionarea expresă a caracterului exclusiv ori non-exclusiv al licenţei pentru respectivul element grafic.

Art. 59

Plata pentru fiecare comandă în parte va fi efectuată printr-unul din mijloacele puse la dispoziţie în site: prin sistemul securizat mobilPay, prin transfer bancar în contul indicat la rubrica aferentă din site, sau ramburs la livrarea comenzii, doar pentru produse nepersonalizate şi în limita a 2500 lei cu TVA inclus.

Art. 60

Plăţile efectuate prin MobilPay, transfer bancar ori alte modalităţi electronice similare se vor face odată cu plasarea comenzii, confirmarea încasării sumelor respective fiind necesară pentru procesarea comenzii plasate. În cazul în care comanda nu va fi însoţită de confirmarea transferării sumelor de bani aferente plăţii preţului total al comenzii, aceasta nu va fi procesată, fapt ce va fi comunicat utilizatorului, comanda considerându-se în aşteptare. Utilizatorul va trebui să refacă toţii paşii necesari efectuării unei plăţii valide, asigurându-se că toate condiţiile specificate în formular sunt întrunite în totalitate.

În cazul plăţilor efectuate prin transfer bancar (OP avans), este necesar ca suma integrala aferenta comenzii sa fie intrata in contul indicat in site la rubrica aferenta. Comanda va fi procesată după confirmarea creditării conturilor eKarioka cu suma respectivă. Această confirmare poate dura şi câteva zile, în funcţie de posibilităţile tehnice şi logistice ale eKarioka şi ale băncilor partenere.

Art. 61

Plăţile ramburs se vor efectua în momentul livrării produselor. Pentru plăţile făcute prin ordin de plată se va prezenta la livrarea produselor dovada efectuării plăţii. În cazul în care această dovadă nu se va prezenta persoanei care livrează produsele, comanda nu va putea fi livrată. Costurile aferente returului comenzii (ca şi toate celelalte costuri suplimentare ocazionate de returul comenzii) vor fi suportate integral de utilizator.

Pentru produsele personalizate modalitatea de plată la livrare nu este valabilă. Pentru produse nepersonalizate aflate pe stoc plata se poate face ramburs in limita de 2500 lei cu TVA inclus, dar numai dacă la momentul lansării comenzii nu exista un sold al utilizatorului respectiv mai mare de 1000 lei (TVA inclusă). Modalitatea de plată la livrare nu va fi validă pentru conturile care au înregistrat întârzieri sau alte incidente de plată, indiferent de gravitatea acestora.

Art. 62

În cazul în care produsele nu vor putea fi livrate din cauze imputabile utilizatorului care le-a comandat (lipsă persoane la locul indicat pentru preluare, adresă ori date de contact greşite, alte asemenea situaţii, neprezentarea dovezilor de efectuare a plăţii ori neplata în numerar, etc.), toate costurile aferente comenzii, dar şi cele ocazionate de returul acestor produse, precum şi de depozitarea lor vor fi suportate în totalitate de către utilizator. În cazul în care produsele sunt returnate, utilizatorul va putea, în termen de 5 zile de la data la care produsele au fost livrate la adresa iniţială, să solicite retrimiterea produselor la adresa iniţială sau la o noua adresă printr-o solicitare via email la adresa suport@eKarioka. Toate cheltuielile ocazionate de re-livrarea produselor vor fi suportate de către utilizator. După depăşirea respectivului termen produsele vor putea fi casate, întocmindu-se un proces verbal în care se vor menţiona motivele casări, descriindu-se întregul caz, cu menţionarea perioadei de depozitare şi a costurilor aferente. În acest caz utilizatorul va fi obligat să plătească integral comanda, la care se vor adăuga costurile cu transportul (inclusiv returul), depozitarea şi casarea produselor respective.

Toate sumele aferente cheltuielilor făcute de eKarioka cu returul, depozitarea, relivrarea, casarea, etc. a produselor neridicate de către utilizator vor cădea exclusiv în sarcina acestuia, pentru recuperarea lor urmând să fie folosite toate mijloacele puse la dispoziţie de legea română.

Art. 63

Pentru neplata la timp a sumelor datorate, debitorii vor datora penalităţi de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile se vor calcula la valoarea obligaţiei de plată scadente şi neonorate şi vor fi datorate începând cu prima zi ulterioară scadenţei şi până în ziua plăţii totale. Penalităţile vor putea depăşi debitul la care se aplică.

9. Politici de discounturi, reduceri, bonusuri şi programe de fidelizare

Art. 64

Utilizatorii vor putea beneficia de discounturi, reduceri şi programe de fidelizare, precum şi de bonusuri proporţionale cu numărul de comenzi plasate şi cu valoarea acestora. Regulile privitoare la aplicarea de bonusuri, discounturi, cu privire la programele de fidelizare şi la bonusurile acordate pentru parteneri, precum şi la promoţiile aflate în desfăşurare la un moment dat se vor putea consulta în secţiunea dedicată a site-ului. Ca şi celelalte prevederi ale prezentelor Termeni şi Condiţii, şi regulile privitoare la aplicare de programe de fidelizare, bonusuri şi discounturi vor putea suferi modificări în timp, modificări care sunt aplicabile din momentul introducerii lor. Revizuirea politicilor de fidelizare şi a programelor de bonificaţii va putea să afecteze şi modalităţile de calculare sau evaluare a beneficiilor, bonusurilor sau punctajelor de fidelizare acumulate până în momentul respectiv de către clienţi/utilizatori. eKarioka va putea de asemenea să renunţe la unele politici ori programe de fidelizare, bonusuri şi discounturi. Orice astfel de modificare va fi vizibilă în secţiunea contului dedicată programelor de fidelizare.

Art. 65

Politica de preţuri va putea de asemenea să sufere schimbări. Comenzile plasate de utilizatori şi acceptate de eKarioka nu sunt de natură a crea obligaţii cu privire la preţurile aferente unor comenzi viitoare similare.

Art. 66

Utilizatorii vor avea posibilitatea, atât la crearea contului, cât şi ulterior, să opteze pentru neînscrierea în programele de fidelitate, care dau dreptul la obţinerea de beneficii sau discounturi, bonusuri şi alte asemenea. De asemenea, utilizatorii care nu fac parte din asemenea programe, ca opţiune personală sau ca urmare a sancţionării lor vor putea să intre în aceste programe la cerere (şi în cazul eliminărilor din program ca urmare a aplicării de sancţiuni, după expirarea perioadei pentru care s-a luat măsura eliminării din program), prin completarea şi bifarea câmpurilor respectiv căsuţelor puse la dispoziţie în acest sens pe site.

Art. 67

În cazurile în care conturile utilizatorilor au fost suspendate ca urmare a inactivităţii lor, aceştia vor fi în mod automat eliminaţi din toate programele de fidelitate la care participau. eKarioka va putea să restaureze parţial sau total, în funcţie de criterii subiective proprii şi în funcţie de valoarea şi volumul comenzilor ulterioare, beneficiile şi avantajele de care respectivul utilizator se bucura până atunci.

10. Legea aplicabilă. Litigii. Încetarea Contractului. Răspunderea contractuală. Forţa majoră

Art. 68

Prezentele Termeni şi Condiţii de utilizare sunt guvernate de legislaţia română. Orice conflict generat de interpretarea ori aplicarea acestor Termeni şi Condiţii va fi soluţionat pe cale amiabilă. În acest sens, persoanele interesate se vor adresa în scris eKarioka inclusiv via email la adresa juridic@eKarioka, cu arătarea problemelor ce au generat conflictul. În cazul în care în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestei cereri nu se va putea ajunge la o înţelegere de natură a mulţumi părţile, conflictul va fi dedus judecăţii la instanţele competente de la sediul eKarioka.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aplicabile ale dreptului european, există, la nivel european o platformă de soluţionare online a litigiilor (SOL), un instrument dezvoltat de Comisia Europeană pentru facilitarea soluţionării pe cale extrajudiciară a litigiilor rezultate din tranzacţiile online. Mai multe informaţii pot fi găsite la acest link https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Art. 69

Utilizatorii care prin acţiunile ori inacţiunile lor culpabile vor cauza direct sau indirect prejudicii eKarioka, indiferent de natura şi întinderea acestor prejudicii, vor putea fi ţinuţi să suporte integral contravaloarea acestor prejudicii, indiferent de valoarea comenzilor plasate, indiferent de vechimea ca şi utilizator, indiferent de atitudinea pe care avut-o până atunci în relaţiile contractuale sau de colaborare dintre ei şi eKarioka.

Art. 70

Oricare dintre părţi poate solicita rezilierea prezentului contract, cu o notificare prealabilă de 30 de zile făcută celeilalte părţi.

Astfel, utilizatorul care doreşte să înceteze relaţiile cu eKarioka va notifica acest lucru eKarioka prin intermediul formularelor speciale puse la dispoziţie în aceste sens pe site. Notificarea va îmbrăca forma unei solicitări de ştergere a contului de utilizator transmisă via email la adresa juridic@eKarioka.

Art. 71

eKarioka va putea oricând, şi fără să fie necesară oferirea unei explicaţii sau notificări prealabile să desfiinţeze contul utilizatorului şi / sau să blocheze accesul acestuia la anumite sau la toate serviciile oferite de site. Desfiinţarea contului se va putea face:

- ca urmare a încălcării grave sau repetate de către utilizator a prevederilor prezentelor Termeni şi Condiţii sau a altor regulamente ori contracte aflate în strânsă legătură cu acestea,

- ca urmare a solicitării motivate şi exprese făcute în acest sens de către orice instituţie a statului, cu atribuţii în acest sens,

- ca urmare a unei perioade lungi de inactivitate,

- angajarea utilizatorului în orice fel de activităţi frauduloase şi/sau ilegale,

- ca urmare a nerespectării vreunei obligaţii de plată sau de recepţionare marfa a utilizatorului faţă de eKarioka,

- în orice alte situaţii în care eKarioka va considera această măsură ca fiind una rezonabilă.

Art. 72

De asemenea, relaţiile contractuale vor înceta în cazul în care una dintre entităţile partenere va înceta să mai existe (deces pentru persoanele fizice, faliment, lichidare pentru persoanele juridice, desfiinţare, alte forme de încetare a existenţei pentru alt gen de entităţi - persoane fizice autorizate, etc. )

Art. 73

Datele de identificare, precum şi cele referitoare la istoricul comenzilor efectuate sau a “Imaginilor” încărcate pe site vor fi stocate în arhivele eKarioka, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Orice obligaţii scadente şi neonorate între părţi la data încetării relaţiilor contractuale nu vor fi afectate de această încetare, continuând să-şi producă efectele. De asemenea, dacă ulterior încetării relaţiilor contractuale se descoperă că prin faptele, acţiunile ori inacţiunile sale utilizatorul a provocat în mod culpabil un prejudiciu eKarioka sau unor terţe persoane, utilizatorul în chestiune va fi ţinut la repararea integrală a acestor prejudicii.

Art.74

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea relaţiilor contractuale..

Art. 75

Răspunderea contractuală este înlăturată dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor mai sus menţionate a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită aceasta de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de maximum 5 (cinci) zile despre producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acestuia.

În cazul în care situaţia de forţă majoră se prelungeşte mai mult de 3 (trei) luni, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără daune – interese .

11. Condiţii speciale revânzători

Art. 76

Aşa cum am precizat şi în partea introductivă a prezentului site, dar şi la art. 16 şi 45, produsele comercializate prin intermediul acestui site sunt destinate exclusiv folosirii lor de către utilizatori/clienţi în scopul desfăşurării activităţii lor personale/profesionale. Nu vor fi comercializate produse în scopul revânzării lor de către utilizatori/clienţi. Acei utilizatori/clienţi care doresc să achiziţioneze produse asemeni celor prezentate în site în scopul revânzării lor vor trebui să contacteze reprezentanţii ekarioka în modalităţile dedicate prezentate în acest scop în site, în vederea obținerii validării contului de revânzător sau pentru transmiterea de către aceştia a unor oferte personalizate, respectiv a identificării modalităţilor de încheiere şi executare a tranzacţiilor respective.

Entităţile care vor achiziţiona produse şi sau servicii disponibile în site, vor primi calitatea de revânzători şi vor putea încheia tranzacțiile prin intermediul unui cont special de revânzător (anterior validat de către eKarioka) sau a altor modalități - trimiterea de oferte personalizate, acceptarea acestora, prin intermediul unor agenţi de vânzări specializaţi etc.

Art. 77 Obținerea statutului ori calificativului de revânzător special

Pentru a fi catalogat ori considerat „revânzător” un utilizator trebuie încheie în formele specificate la articolul anterior tranzacţii, achiziționând produse destinate altor clienți finali. Numărul minim de astfel de entităţi pentru care utilizatorul trebuie să plaseze comenzi, necesar pentru dobândirea calităţii de „revânzător special” este de 5. În toate cazurile trebuie să fie vorba despre 5 entităţi diferite, respectiv produsele achiziţionate de utilizator trebuie să fie comandate pentru 5 entităţi distincte, nu pentru 5 branduri aparţinând aceleiaşi entități, sau pentru 5 societăți din cadrul aceluiaşi grup, de exemplu. Ca excepţie de la aceasta regulă, se poate obţine calitatea de revânzător special doar pentru 3 comenzi, dar cu condiţia ca valoarea cumulată a respectivelor 3 comenzi sa fie mai mare de 1000 Euro+TVA.

Înainte de plasarea comenzii de produse ori servicii destinate celei de-a şasea entităţi sau a comenzii ulterioare celor trei care cumulat au o valoare de 1000 euro plus TVA, utilizatorul ce doreşte să devină „revânzător” va comunica intenţia sa eKarioka prin intermediul instrumentelor de comunicare puse la dispoziţie în site. După primirea acestei înştiinţări eKarioka va efectua verificările necesare pentru acordarea statutului de revânzător, cu toate beneficiile ce decurg din această calitate. Perioada de verificare poate dura între 1 şi 2 săptămâni. După încheierea verificărilor se va comunica utilizatorului răspunsul la solicitarea sa. Dacă răspunsul este unul pozitiv, odată cu această comunicare i se va transmite solicitantului și convenția care consacră cadrul contractual în care urmează să se desfășoare relațiile dintre eKarioka și revânzător. Toate comenzile plasate ulterior, din calitatea de revânzător, vor fi acte adiționale ale acestei convenții inițiale.

Calitatea de revânzător special oferă acelor entităţi ce sunt catalogate astfel avantajul de a beneficia de oferte speciale, exclusivităţi, reduceri suplimentare, preţuri promoţionale, etc. - în general condiţii net mai favorabile decât cele oferite utilizatorilor site-ului.

Art. 78

Revânzătorii vor putea plasa comenzi prin intermediul contului lor special, la care vor putea ajunge incluziv prin intermediul unui buton dedicat în site. Toate tranzacțiile încheiate între eKarioka și revânzători sunt în fapt acte adiționale la convenția inițială încheiată între eKarioka și revânzător, convenție prin care acesta din urmă a primit calitatea de revânzător.

Condiţiile de colaborare cu utilizatorii care se încadrează în această categorie vor fi definite de convenţiile cadru în baza cărora se vor derula achiziţiile acestora şi relaţiile comerciale dintre ekarioka şi revânzătorii speciali. Aceste convenţii pot să difere de prezentele Termeni şi Condiţii în sensul oferirii unor condiţii mai favorabile de achiziţie a produselor şi serviciilor similare cu cele prezentate pe site, dar și în sensul comercializării produselor cu ridicata, și nu cu amănuntul. Comercializarea produselor va avea loc ca urmare a încheierii convenției inițiale și a actelor adiționale reprezentate de plasarea efectivă a comenzilor prin intermediul contului de revânzător din intermediul site-ului.

Convenţiile cadru încheiate separat cu fiecare dintre revânzătorii speciali pot şi ele să fie supuse periodic sau ocazional revizuirii în ceea ce priveşte anumiţi termeni şi anumite condiţii. Nivelurile de discount, modalităţile de cumulare a reducerilor practicate şi eventualele promoţii ori reduceri suplimentare ocazionale vor menţionate în convenţiile cadru ori notificate, atunci când va fi cazul, revânzătorilor speciali în modalităţile convenite cu aceştia.

Condițiile de colaborare cu utilizatorii care se încadrează în această categorie vor fi aceleași pentru toți utilizatorii, cu excepția programelor de fidelizare. De asemenea, cadrul general de colaborare stabilit prin prezentele Termeni și Condiții se va completa cu prevederile, condițiile, clauzele, acordurile și alte asemenea specifice pentru fiecare comandă plasată, ori altor activități desfășurate de utilizator în cadrul site-ului. Prevederile speciale – cadrul specific fiecărei tranzacții – va avea întotdeauna prioritate față de cadrul general, în cazul unor eventuale conflicte, inadvertențe, etc.

Ca și întregul prezentelor Termeni și Condiții, și clauzele ce guvernează prezentul capitol referitor la revânzători se pot modifica în timp. Modificările vor opera de la afișarea lor în site. În considerarea acestui aspect, Revânzătorii vor trebui să verifice înainte de plasarea comenzilor condițiile care se aplică acelor comenzi, dar și reducerile aferente calității lor de revânzători. Orice comandă plasată se consideră a fi făcută în considerarea condițiilor generale și speciale, inclusiv a celor referitoare la bonusuri și reduceri, existente pe site la momentul plasării ei.

Revânzătorilor nu se li se aplică reduceri sau discounturi pentru servicii ci doar pentru produsele comandate în site.

Revânzătorii afiliați vor beneficia de un discount de 15% calculat la prețurile întregi afișate în site pentru comenzile lansate prin intermediul contului lor de revânzător. Discounturile nu se vor aplica cumulativ. Nivelul de 15% este un nivel maxim și nu se va cumula cu alte reduceri, discounturi sau vauchere.

Revânzătorii afiliați vor putea opta pentru plata ramburs a produselor comandate dar în limita a 2500 lei cu TVA inclus, și numai pentru produsele nepersonalizate.

Politica de reduceri și discounturi aplicată revânzătorilor afiliați nu se va aplica și tarifelor de transport, ci numai produselor din site.

În ceea ce privește acele comenzi plasate de revânzători care implică executarea de produse după specificațiile exacte ale revânzătorului, ori implică încărcarea pe site de către revânzător a unor fișiere folosite la executarea produselor respective, revânzătorul va fi tratat ca un superprofesionist, care cunoaște în detaliu toate caracteristicile și implicațiile tehnice de execuție a produsului comandat, care și-a însușit cu strictețe parametrii minimi impuși de site, care are reprezentată perfect modalitatea de lucru a eKarioka, etc. De exemplu, în cazul în care revânzătorul încarcă pe site el însuși macheta produsului comandat sau imagini folosite în realizarea produsului respectiv, eKarioka nu va mai verifica din punct de vedere tehnic sau de compatibilitate machetele ori imaginile respective, trecându-se direct la executarea produselor comandate. În considerarea celor expuse în prezentul paragraf, revânzătorul își asumă în totalitate riscurile executării defectuoase a produselor comandate atunci când această executare defectuoasă se datorează erorilor ori inadvertențelor tehnice ale machetelor ori imaginilor încărcate de revânzător.

Revânzătorii se vor abține de la orice act de concurență neloială în activitatea lor comercială, dar și în modul în care vor acționa în site-ul www.promoționale.ekarioka.ro. În acest sens, fără ca enumerarea să fie una limitativă, revânzătorii se vor abține de la comentarii negative pe bloguri ori pe forumuri publice, de specialitate, generale ori la care eKarioka asigură accesul, de la aprecieri rău-voitoare asupra activității eKarioka, de la promovarea produselor ori serviciilor similare puse la dispoziția publicului de ei sau de terțe entități.

De asemenea, revânzătorii declară expres că nu vor deveni în niciun caz titulari ai drepturilor de proprietate intelectuală asupra imaginilor folosite pentru produsele și serviciile comandate eKarioka, cu excepția cazului în care respectivele imagini au fost încărcate chiar de către revânzătorul care face comanda, caz în care acesta își asumă în totalitate responsabilitatea cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală aferente imaginilor respective.

12. Licenţele aferente „Imaginilor”

Art. 79

Lansarea unei comenzi pentru produse ce folosesc „Imagini” prezentate pe site presupune în mod automat şi obţinerea unei licenţe pentru folosirea acelei imagini de la titularul drepturilor de proprietate intelectuală aferente acelei imagini. Excepţie fac „imaginile” încărcate pe site chiar de către utilizatorul care face comanda, în scopul executării produselor comandate de el, caz în care acesta îşi asumă în totalitate responsabilitatea cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală de către imaginile încărcate.

Fiecărei „imagini” îi va corespunde o licenţă, fie că este vorba de o licenţă gratuită („free”), fie că este vorba despre o licenţă contra cost.

Utilizatorul care va achiziţiona o licenţă pentru o „imagine” va putea folosi respectiva imagine doar pentru produsele comandate în site, pentru un singur produs, într-un tiraj limitat. Pentru folosirea aceleiaşi imagini pentru alte produse se va achiziţiona o nouă licenţă de folosire.

Tirajele în care vor fi executate produsele pentru care se achiziţionează o licenţă de folosire a unei imagini sunt limitate la 10.000 exemplare pentru licenţele oferite contra cost şi 5.000 exemplare pentru licenţele gratuite.

Utilizatorul care achiziţionează o licenţă aferentă unei imagini nu o va putea folosi decât pentru produsele comandate în interiorul site-ului eKarioka, în condiţiile prezentelor Termeni şi Condiţii şi în condiţiile speciale menţionate la fiecare licenţă în parte, dacă acestea există. Condiţiile speciale vor avea prioritate. Orice altă folosire a imaginii respective este complet şi cu desăvârşire interzisă, va fi considerată abuzivă şi va fi tratată ca atare.

Licenţele de utilizare sunt aferente imaginilor astfel cum sunt ele prezentate pe site, respectiv aşa cum sunt ele încărcate de utilizatori. Orice adăugire executată de către utilizator sau la cererea expresă a acestuia se va face pe responsabilitatea exclusivă a utilizatorului care plasează comanda, şi care îşi asumă în acest fel responsabilitatea că are permisiunea să folosească elementele grafice utilizate la adăugire, că respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuală şi alte prevederi legale incidente.

Utilizatorul declară expres prin acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii, respectiv prin încărcarea imaginilor în site sau prin simpla plasare a unei comenzi că este singurul responsabil  juridic pentru conţinutul materialelor executate prin intermediul www.promotionale.ekarioka.ro şi exonerează eKarioka de orice răspundere juridică privind macheta finală ori produsul final, cu referire atât la forma, cât şi la conţinutul acestora, precum şi la orice alte aspecte şi caracteristici ale acestora, luate ca întreg, dar şi în parte.

Utilizatorul garantează în mod expres că are cunoştinţă de prevederile Legii nr.8/1996 - Legea privind drepturile de autor, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi de reglementările în materie - întregul cadru legislativ ce reglementează materia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, declarând şi garantând că este singurul răspunzător pentru conţinutul machetelor încărcate şi lansate în producţie online sau prin acordarea vizei Bun de Tipar. Totodată garantează în mod expres pe eKarioka, că deţine în mod legal toate drepturile de proprietate intelectuală şi conexe sau că are permisiunea expresă şi explicită a eventualelor terţe persoane care ar putea deţine drepturi asupra imaginilor folosite pentru obţinerea machetelor finale

13. E-mail-uri promoţionale şi newsletter.

Art. 80

Prin abonarea la newsletter se consideră că utilizatorul consimte la primirea de e-mailuri periodice sau ocazionale cu informaţii diverse din partea eKarioka. Utilizatorii site-ului îşi dau in mod expres acordul cu privire la transmiterea periodică a mesajelor cu caracter promoţional de către eKarioka în momentul în care şi-au introdus adresa de email în baza de date a site-ului. Aceste mesaje vor fi trimise doar de către eKarioka direct sau prin prepuşi,  în scopul promovării activităţii sale comerciale dezvoltate prin site-ul propriu. Baza de date cu e-mail-uri ale utilizatorilor nu va putea fi furnizată de către eKarioka unor terţe persoane, cu excepţia cazului în care persoanele ori entităţile cărora le aparţin respectivele date îşi dau în mod expres acordul în acest sens.

14. Politica privind cookies și alte tehnologii similare

Art. 81 eKarioka poate seta sau citi module cookie și identificatori de dispozitive atunci când utilizați unul dintre site-urile administrate ori deținute de eKarioka

 

Art. 82 Informații utile:

 

a) Descriere. Mod de funcționare

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un server unui browser (ex: Opera, Firefox, Chrome) și este complet “pasiv” (adică nu conține softuri, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe dispozitivul utilizatorului). Acest fișier stochează anumite informații (spre exemplu, setările paginii web vizitate), informații care ne pot fi retrimise de motorul de căutare folosit în momentul în care pagina noastră web este accesată din nou. Aceste fișiere, cookies, ca atare, nu solicită informații cu caracter personal care ar putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 

b) Tipuri de cookies

Exista mai multe feluri de cookies. Clasificarea lor se face în considerarea duratei lor de viață, rolului și sursei lor, după cum urmează

 • În funcție de durata de viață
  • Cookies de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookies al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
  • Cookies persistente Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru cookies). Cookies persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookies plasate de terțe părți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru respectivul utilizator.
 • În funcție de rolul acestora
  • Cookies strict necesare - Aceste tipuri de cookies sunt necesare pentru paginile de internet să funcționeze în mod corespunzător. Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați prin site și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirecționarea automată la cel mai puțin ocupat server sau reținerea listei dvs. de dorințe
  • Cookies funcționale -  Aceste tipuri de cookies oferă posibilitatea operatorilor site-urilor de internet sa monitorizeze vizitele și sursele de trafic, modul în care utilizatorii interacționează cu pagina de internet sau anumite secțiuni din pagina de internet. Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care utilizatorii le fac și ne permit, de asemenea, operatorilor de site-uri să personalizeze site-ul conform cerințelor utilizatorului. De exemplu, modulele cookies pot fi utilizate pentru a salva preferințele legate de categorie/segment.
  • Cookies de performanță și analiză - Informațiile furnizate de modulele cookie de analiză ajută operatorii să înțeleagă cum folosesc vizitatorii site-urile și apoi să folosească această informație pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul oferit utilizatorilor.
  • Cookies de targetare și publicitate - Aceste cookie-uri pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile preferate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator
 • În funcție de entitatea care le plasează (Cookies first party vs cookies third party). Fiecare cookie are un „responsabil” (asta însemnând site-ul web sau domeniul Internet) care plasează respectivul cookie.
  • Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet  sau site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresa apare în bara de adrese a browserului). Spre exemplu, daca utilizatorul vizitează www.eKarioka.ro, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul său este www.eKarioka.ro, atunci este vorba despre un cookie first party.
  • Un cookie third party (terță parte) este plasat de către un alt domeniu Internet sau site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă că site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site web terț – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. Astfel, dacă utilizatorul vizitează www.eKarioka.ro dar cookie-ul plasat pe calculatorul său are ca domeniu doublecklick.net atunci este vorba despre un cookie third party.

 

c)  Conținut încorporat (butoane, aplicații și widgeturi de socializare)

Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un terț, elemente care permit interacțiunea cu utilizatorii cu site-urile ale căror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interacțiunea utilizatorului cu butoanele sau widgeturile de socializare de la un terț permite terțului să colecteze unele informații despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.

 

d) Cum funcționează cookies de targetare și publicitate

În general, datele despre activitatea de navigare pe internet sunt colectate și analizate anonim. Dacă în urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie  este plasat în calculatorul utilizatorului și acest cookie determina ce reclamă va primi utilizatorul, care se numește publicitate bazată pe interes. Publicitatea bazată pe interes este un mod de livra reclame pe website-urile pe care le vizitați și de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastră.  Interesele comune sunt grupate în funcție de activitatea de navigare desfășurată anterior, iar utilizatorilor li se servește doar publicitatea care se potrivește cu interesele lor. în acest mod, publicitatea este relevantă și cât se poate de utilă.

 

Art. 83 Cookies și idenficatori de dispozitive folosite

 

Mai jos găsiți lista detaliată a cookie-urilor și identificatorilor de dispozitive utilizate.

Aveți posibilitatea de a va retrage consimțământul dat pentru utilizarea Cookie-urilor (cu excepția cookie-urilor necesare) la orice moment, prin schimbarea opțiunilor din setările de cookies.

 

Desigur, puteți seta browserul dvs. sa blocheze și cookies necesare însă site-ul ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător sau să nu vă ofere o experiență de navigare utilă, plăcută sau completă. De asemenea, dezactivarea și a altor tipuri de cookies (decât cele necesare) ar putea să afecteze funcționarea sau experiența dvs. la utilizarea site-ului.

1.           COOKIES NECESARE

Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați pe eKarioka și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirecționarea automată la cel mai puțin ocupat server sau reținerea listei dvs. de dorințe.

Mai jos câteva exemple ale cookie-urilor necesare pe care le utilizam pe eKarioka.

2.            COOKIES FUNCȚIONALE

Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care le-ați făcut și ne permit, de asemenea, să adaptam Site-ul pentru a se potrivi nevoilor și solicitărilor dvs.

3.            COOKIES DE PERFORMANȚĂ și ANALIZĂ

Aceste tipuri de cookies ne ajută să înțelegem cum utilizatorii folosesc eKarioka. Folosim aceste date doar pentru scopul îmbunătățirii serviciilor și a performantei site-ului.

Iată câteva exemple despre cum utilizam aceste date:

 1. Informații privind secțiunea / secțiunile din site vizitate mai frecvent pentru a ne ajuta să îmbunătățim experiența de navigare a utilizatorilor;
 2. Gestiunea și soluționarea eventualelor erori de funcționare a site-ului;
 3. Testări de design pentru a îmbunătăți modul în care site-ul arata și funcționează.

Uneori aceste analize sunt efectuate de terțe entități în numele eKarioka.

 

Servicii de analiza prin Google Analytics

eKarioka folosește Google Analytics, un serviciu de analiza web a Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Pe baza consimțământului dumneavoastră, Google va analiza în numele nostru modul în care dumneavoastră folosiți website-ul nostru. În acest scop, folosim, printre altele, Cookies detaliate în tabelul de mai sus. Informațiile colectate de Google în legătură cu folosirea eKarioka de către dumneavoastră (spre exemplu, URL-ul de trimitere, paginile noastre web pe care le vizitați, tipul browserului dumneavoastră, setările de limba, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului) vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate și analizate; rezultatele corespunzătoare ne vor fi ulterior făcute disponibile într-o formă anonimizată. În acest proces, datele referitoare la datele de trafic nu vor fi atribuite adresei IP complete pe care o folosiți. Mai mult, Google este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigură un nivel adecvat de protecție al datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA.

Pentru mai multe informații despre Google Analytics va rugăm să consultați Google Analytics Terms of ServiceGoogle Analytics security and privacy principles, și Google Privacy Policy.

 

Puteți să vă retrageți consimțământul privind analiza web în orice moment fie prin descărcarea și instalarea unui Browser Plugin oferit de Google, fie prin gestionarea consimțământului dumneavoastră prin setările de cookies.

 

COOKIE-URI DE TARGETARE și PUBLICITATE UTILIZATE DE EKARIOKA

I.        Publicitatea on-line gestionata de eKarioka

eKarioka operează mai multe site-uri și aplicații din România. Ca parte a unei strategii unitare de promovare serviciilor tuturor site-urilor / aplicațiilor din Romania deținute ori administrate de eKarioka, această entitate gestionează tehnologiile pentru targetare și publicitate on-line.

 

Lista paginilor de internet care conțin cookies și tehnologii de targetare pentru scop publicitar administrate de eKarioka este disponibilă în Anexa 1.

 

Cookies și tehnologiile de targetare (cum ar fi web beacons – fișiere imagine de mici dimensiuni cunoscute și sub numele de clear gifs, pixel tags sau single-pixel gifs, care permit, spre exemplu, contorizarea utilizatorilor care au vizitat paginile sau care au deschis mesajele trimise prin email) pentru scop publicitar implementate de eKarioka ne permit să colectam date de la persoanele care utilizează eKarioka, precum și alte pagini administrate de eKarioka.

 

Aceste date sunt apoi agregate pentru a crea segmente de utilizatori clasificați pe diverse categorii, fără însă a avea informații concrete privind identitatea utilizatorilor incluși în astfel de segmente. Aceste date ne permit apoi să furnizam utilizatorilor care corespund acestor clasificări publicitate bazată pe interes sau publicitate contextuală.

 

II.        Publicitatea terților

Majoritatea anunțurilor pe care le vedeți în Site sunt difuzate de eKarioka (inclusiv terți acționând în numele eKarioka).

 

Cu toate acestea, permitem și altor societăți să furnizeze materiale publicitare și să colecteze informații prin intermediul cookie-urilor sau a altor tehnologii similare (terțe părți) incluse în site. Practic, aceste tehnologii de targetare care însoțesc mesajele publicitare afișate pe care le vad utilizatorii le permit să monitorizeze cat de eficiente sunt mesajele publicitare afișate. De asemenea, terții parteneri care afișează publicitatea pot sa utilizeze și alte cookies pe care le-au setat pe dispozitivul dumneavoastră când navigați și pe alte pagini de internet. Folosesc aceste date pentru a ști dacă ați vizualizat sau nu un anumit anunț publicitar sau pentru a vă identifica în baza lor de date și pentru a folosi ulterior aceste date pentru a vă servi alte tipuri de publicitate care ar corespunde intereselor dvs.

 

Depunem eforturi rezonabile pentru ca partenerii cu care colaboram pentru scopul publicității on-line și cărora le permitem să adauge un identificator sau cod în site să gestioneze în mod responsabil datele cu caracter personal preluate de pe site-ul nostru. Totuși, noi nu controlam modul în care aceștia prelucrează datele cu caracter personal, aceștia având propriile reguli și politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

III.         Tipurile de cookies de targeting și publicitate on-line utilizate pe eKarioka:

 

Numele Cookie-ului/urior

Furnizor/Domeniu

Scop și conținut

Durata de viață

__wsys_cookie_consent

eKarioka

Stocheaza informatii privind consimtamantul pentru cookie-uri al utilizatorilor site-ului

1 an

frontend

eKarioka

Inregistreaza un identificator unic folosit pentru recunoasterea dispozitivului intre vizitele pe site

1 ora

Adminhtml

eKarioka

Inregistreaza un identificator unic pentru utilizatorii cu acces la sectiunea de administrare folosit pentru recunoasterea dispozitivului intre vizitele pe diferite pagini din site

24 ore

_cfduid

Cloudflare

Folosit de reteaua de continut Cloudflare pentru a identifica traficul web de incredere.

1 an

_ga

Google Analytics

Inregistreaza un identificator unic folosit pentru a genera date statistice despre cum vizitatorul utilizeaza site-ul

2 ani

_gat

Google Analytics

Folosit de Google Analytics pentru controlul numarului de cererei catre site

Sesiune

_gid

Google Analytics

Inregistreaza un identificator unic folosit pentru a genera date statistice despre cum vizitatorul utilizeaza site-ul

Sesiune

AWSALB

Amazon

Utilizata de Amazon pentru distribuirea cererilor catre site cu scopul balansarii traficului

6 zile

__zlcmid

Zopim

Stocheaza un identificator anonim unic pentru sesiunile de chat

 

1 an

ads/ga-audiences

Google.com

Utilizat de Google Ads pentru a re-implica vizitatorii care sunt susceptibili de a converti către clienți pe baza comportamentului online al vizitatorilui.

Sesiune

zte#

Zopim

Salvează un identificator unic pentru recunoasterea dispozitivului intre vizite in timpul unei sesiuni de chat.

Sesiune

x-src

Facebook.com

Salvează un identificator unic pentru recunoasterea dispozitivului intre vizite in timpul unei sesiuni de chat.

Sesiune

wd

Facebook.com

Salvează un identificator unic pentru recunoasterea dispozitivului intre vizite in timpul unei sesiuni de chat.

Sesiune

sb

Facebook.com

Salvează un identificator unic pentru recunoasterea dispozitivului intre vizite in timpul unei sesiuni de chat.

Sesiune

reg_fb_ref

Facebook.com

Salvează un identificator unic pentru recunoasterea dispozitivului intre vizite in timpul unei sesiuni de chat.

Sesiune

reg_fb_gate

Facebook.com

Salvează un identificator unic pentru recunoasterea dispozitivului intre vizite in timpul unei sesiuni de chat.

Sesiune

reg_ext_ref

Facebook.com

Salvează un identificator unic pentru recunoasterea dispozitivului intre vizite in timpul unei sesiuni de chat.

Sesiune

fr

Facebook.com

Salvează un identificator unic pentru recunoasterea dispozitivului intre vizite in timpul unei sesiuni de chat.

Sesiune

datr

Facebook.com

Salvează un identificator unic pentru recunoasterea dispozitivului intre vizite in timpul unei sesiuni de chat.

Sesiune

 

IMPORTANT: lista actualizata de cookies active va fi prezentata in cadrul aplicatiei dedicate de tip pop up, ce apare la fiecare vizita in site ! Va rugam consultati aceasta lista prezentata in aplicatia dinamica.

 

Art. 84 Câteva explicații suplimentare cu privire la o serie de tehnologii utilizate de noi:

1.        Instrument de analiza de tip pixel de remakreting sau retargeting

Folosim instrumentele de analiza de tip pixel sau web beacons în activitatea noastră de publicitate on-line. Pixelul este un instrument de analiză care ne permite să măsuram eficacitatea activităților noastre de publicitate desfășurate prin furnizorii noștri de astfel de soluții înțelegând acțiunile pe care utilizatorii le efectuează pe site-ul nostru. Folosim datele furnizate de pixel pentru a ne asigura că reclamele noastre sunt afișate persoanelor potrivite sau a construi audiențe pentru publicitate.

Furnizorii noștri de astfel de soluții sunt:

 • Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Datele colectate de Facebook sunt stocate pe servere situate în UE și în afara UE, respectiv în Statele Unite ale Americii. Facebook este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigura un nivel adecvat de protecție al datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA.

Mai multe detalii cu privire la modul în care Facebook prelucrează datele cu caracter personal  sunt disponibile aici https://www.facebook.com/privacy

 • Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009, Franta
 • Mai multe detalii cu privire la modul în care Facebook prelucrează datele cu caracter personal sunt disponibile aici http://www.criteo.com/de/privacy.
 • Google (detaliile privind modul în care Google prelucrează datele sunt prezentate mai sus).
 • Cxense ASA Karenslyst Allé 4 N-0278 Oslo Norway (”Cxense”) prin intermediul serviciului SATI (Studiu de Audienta și Trafic Internet) sub-contractat de Biroul Roman de Audit Transmedia. Mai multe detalii cu privire la modul în care Cxense prelucrează datele cu caracter personal sunt disponibile aici Cxense privacy policy.

2.        Plug-inuri de socializare

eKarioka poate utiliza sau implementa plug-inuri rețelelor de socializare ale unor terți. în general, interacțiunea dvs. cu un plug-in oferă posibilitatea terțului sa colecteze unele informații despre dvs., inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.

eKarioka a implementat următoarele butoane de socializare:

 

Art. 85  Cum se pot opri cookies

 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookies pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookies să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii. Puteți opri plasarea cookie-urilor prin gestionarea consimțământului dumneavoastră prin setările de cookies. Cookies necesare nu vor putea fi însă dezactivate din acest modul întrucât sunt necesare pentru funcționarea Site-ului.

Dezactivarea pixelilor pentru remarketing Facebook

Puteți să dezactivați utilizarea de Facebook Pixel accesand https://www.facebook.com/settings?tab=advertisements#_=_.

Dezactivarea pixelilor pentru remarketing DoubleClick

Legat de pixelii și cookies pentru remarketing DoubleClick, acestea se pot dezactiva accesând pagina de dezactivare DoubleClick sau pagina de dezactivare Network Advertising Initiative.

Dezactivarea pixelilor pentru remarketing Criteo

Legat de pixelii și cookies pentru remarketing Criteo, acestea se pot dezactiva accesând pagina de privacy policy.

Dezactivarea pixelilor și a tehnologiilor de tracking Cxense

Puteți să dezactivați utilizarea tehnologiilor de monitorizare Cxense accesând https://www.cxense.com/preferences?optOutStatus=false

 

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Setări cookie în Internet Explorer

Setări cookie în Firefox

Setări cookie în Chrome

Setări cookie în Safari

 

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:

www.youronlinechoices.eu/ro

 

Informații despre modul în care vizitatorii pot dezactiva utilizarea modulelor cookie de către Google, accesând Setarile pentru anunțuri Google. De asemenea, le puteți indica utilizatorilor sa dezactiveze folosirea modulelor cookie de către un furnizor terța parte, accesând pagina de dezactivare Network Advertising Initiative.

 

Art. 86 Linkuri utile

 

Daca doriți sa afli mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandam următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

 

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteți accesa și următoarele linkuri:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php

http://www.guardian.co.uk/info/cookies

15. Clauze finale

Art. 87

Prezentele Termeni şi Condiţii vor fi valabile pe perioada nedeterminată, în orice moment primând cea mai nouă variantă a lor, acceptată expres sau tacit de către utilizator.

Art. 88

În cazul în care componentele aferente unei comenzi (cerneluri, hârtie, etc. chiar şi produse finite) au anumite caracteristici care le fac nerecomandabile unor categorii anume de utilizatori, aceste caracteristici vor fi avute în vedere de către utilizatori la plasarea comenzii şi la modul de utilizare a produselor comandate. eKarioka îşi rezervă dreptul de a face menţiuni cu caracter general cu privire la caracteristicile aferente unor componente ori categorii de produse, însă responsabilitatea pentru produsele comandate şi pentru modul de folosire/utilizare a lor aparţine în totalitate utilizatorului care plasează comanda.

Art.89

Unele produse vor fi însoţite de instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de aplicare, condiţii de depozitare sau manipulare. Deteriorările sau prejudiciile suferite de utilizatori sau de terţe persoane ca urmare a nerespectării condiţiilor sau aplicarii defectuoase a indicatiilor ce au insotit produsele vor fi suportate în totalitate de utilizator, eKarioka fiind pe deplin exonerată de orice culpă.

Art. 90

Utilizatorul nu va putea cesiona niciun drept şi nicio obligaţie rezultată din acest contract unei terţe persoane, fără acordul expres şi în scris al eKarioka.

Art. 91

În cazul în care o clauza sau o parte a prezentului contract va fi declarata nulă, inaplicabilă sau va fi lipsită în orice altă modalitate de eficienţă juridică, clauzele rămase valide vor continua să-şi producă efectele, părţile contractante înţelegând ca acea chestiune reglementată de clauza declarată nulă să fie cât mai grabnic reglementată de o nouă clauză, conformă cu prevederile legale şi cu un conţinut cât mai apropiat de cel avut în vedere de către părţi la încheierea contractului în forma iniţială.

 Art. 92

Valoarea contractului va fi considerată a fi suma comenzilor pe ultimele douăsprezece luni.

Art. 93

eKarioka îşi rezervă dreptul de a aplica propriul timbru de individualizare pe produsele livrate.

Art. 94

eKarioka va răspunde reclamaţiilor şi sesizărilor făcute în legătură cu comenzile plasate ori a modului de funcţionare a site-ului şi comunicate la adresa [email protected] în termen de maxim 30 de zile de la primirea respectivelor reclamaţii ori sesizări.

16. Garanții

Art. 95

În cazul în care produsele comandate de către utilizator se dovedesc a fi neconforme și această neconformitate este cauzată exclusiv de către modalitatea de executare a obligațiilor contractuale de către eKarioka, produsele vor fi refăcute fără costuri suplimentare pentru Utilizator. Dacă acest lucru nu este posibil, sau dacă nici produsele astfel refăcute nu se dovedesc a fi conforme, utilizatorul va avea dreptul de a solicita returnarea sumelor achitate cu titlu de preț. După primirea produselor și verificarea lor, utilizatorul va menționa în scris via email către [email protected], care sunt aspectele ce fac din respectivele produse unele neconforme. Produsele vor fi returnate eKarioka, urmând ca în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la momentul primirii produselor considerate a fi neconforme, eKarioka sa procedeze la verificarea respectivelor produse, analizând modul de executare al acestora, raportat la parametrii comenzii. Se va întocmi un raport în care se vor identifica eventualele cauze care au dus la apariția neconformităților, indicându-se în ce măsură produsele respective pot fi refăcute, în ce măsură parametri comenzii plasate inițial pot fi menținuți în totalitate, care este perioada în care pot fi refăcute produsele, etc. Dacă sunt identificate modalități prin care se poate reduce probabilitatea repetării apariției neconformităților sau dacă sunt identificate soluții tehnice care să poată oferi utilizatorului un produs similar sau apropiat de cel dorit inițial într-un termen mai scurt decât cel necesar refacerii comenzii în baza parametrilor inițiali, eKarioka va putea propune astfel de soluții utilizatorului prin e-mail. În cazul în care utilizatorul își dă acceptul pentru utilizarea unei soluții tehnice propuse de eKarioka, acest accept va fi considerat o modificare a comenzii inițiale și se va aplica procedura aferentă.

Art. 96

În situația în care starea de neconformitate a produselor este cauzată de parametrii tehnici selectați de către utilizator - tip de carton selectat de către utilizator, calitatea tehnică a imaginilor încărcate de utilizator pe site, incompatibilități între diferiții parametri tehnici selectați de utilizator la plasarea comenzii - se va comunica acest lucru utilizatorului, cu mențiunea că o eventuală refacere a produselor neconforme în aceleași condiții are șanse mari de a produce aceleași rezultate neconforme. Ca exemplu putem avea in vedere situația în care sunt ignorate informațiile tehnice din pagina de produs a fiecărui carton, precum imaginea prin care eKarioka exemplifica gradul de modificare a culorilor pe cartonul ales și/sau recomandările tehnice cu privire la acel carton. Utilizatorul va putea schimba parametrii inițiali ai comenzii în considerarea recomandărilor făcute de eKarioka, va putea insista în refacerea produselor în aceleași condiții sau va putea opta pentru returnarea sumelor achitate (sumă din care va fi scăzută contravaloarea contribuției utilizatorului la apariția respectivelor neconformități, conform regulilor stabilite în continuare).

Art. 97

În toate cazurile eKarioka își rezervă dreptul de a stabili și eventuala contribuție directă ori indirectă a utilizatorului la producerea rezultatului nedorit - apariția unor produse neconforme - cu menționarea expresă a acestor contribuții și a proporțiilor lor în obținerea rezultatului nedorit. În cazul în care vor fi identificate astfel de contribuții, se vor identifica în mod corespunzător și efectele lor, respectiv modul în care aceste contribuții se reflectă în cheltuielile ocazionate cu producția. În cazul în care contribuția va fi de peste 20%, se va imputa utilizatorului suma aferentă întregii comenzii, fie prin refacerea produselor cu condiția achitării sumelor aferente contribuției utilizatorului la producerea rebuturilor, fie prin scăderea corespunzătoare a sumei returnate.

De asemenea, eKarioka își rezervă dreptul de a analiza comportamentului anterior al utilizatorului, pentru a identifica orice fel de elemente care să semnaleze un comportament abuziv al acestuia. În cazul în care astfel de elemente vor fi identificate, motivele apariției neconformităților și eventuala contribuție a utilizatorului la apariția acestora vor fi analizate și în considerarea atitudinii ori comportamentului anterior al utilizatorului. În funcție de gradul de gravitate al incidentelor anterioare, eKarioka poate refuza refacerea produselor neconforme, trecându-se direct la returnarea sumelor încasate pentru respectiva comandă, sume din care va fi scăzută contravaloarea contribuției utilizatorului la apariția respectivelor neconformități.

Art. 98

În situația în care se va trece la refacerea produselor în aceleași condiții ca și cele ale comenzii inițiale plasate, termenele de execuție și livrare vor fi aceleași ca și la comanda inițială. În cazul în care se vor accepta, în tot sau în parte eventualele propuneri de modificare a parametrilor comenzii inițiale, propuneri făcute de eKarioka, refacerea produselor va fi tratată ca și o comandă nouă, plasată în momentul primirii acceptului de la Utilizator cu privire la propunerile eKarioka. Sunt refăcute exclusiv produsele neconforme. Astfel, în situația în care pentru o comanda de 100 de produse, 20 sunt neconforme si 80 corespund din punct de vedere calitativ, vor fi refăcute doar cele 20 de produse acceptate ca neconforme. Utilizatorul nu va putea returna decât produsele neconforme, după cum nu va putea solicita refacerea decât a acelorași produse neconforme.

În cazul în care se optează pentru returnarea sumelor plătite inițial, utilizatorul va trebui sa returneze in primul rând produsele neconforme, ulterior va trebui să facă o solicitare expresă în scris, prin e-mail sau pe cale poștală, indicând în mod obligatoriu și modalitate de returnare a banilor - virament, voucher, etc. Aceste solicitări vor fi procesate de eKarioka în maxim 30 de zile de la primirea lor. După procesare eKarioka va comunica solicitantului modalitatea propusă pentru returnare și termenul în care această returnare urmează a se face. Termenul de returnare a banilor nu va depăși 45 de zile de la primirea solicitării exprese a utilizatorului. Returnarea banilor se va considera a fi făcută în momentul în care eKarioka va transmite ordinul de plată către bancă.

Art. 99 Aplicarea prezentei secțiuni

Toate articolele din prezenta secțiune se aplică în mod obligatoriu acelor utilizatori care nu pot fi catalogați ca și consumatori în considerarea prevederilor legale aplicabile (în sensul art. 2 pct. 1 din OUG 34/2014, respectiv este persoană fizică sau un grup de persoane fizice constituite în asociații așa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare), precum și acelor utilizatori definiți de lege ca și consumatori, dar care nu doresc să urmeze procedurile de retragere din relația contractuală prevăzute de același act normative (OUG 34/2014).

Pentru utilizatorii  care pot fi catalogați ca și consumatori în condițiile legii se vor aplica prevederile legale incidente, respectiv prevederile art. 56 din prezentele Termeni și Condiții, în măsura în care aceștia optează pentru urmarea acelei proceduri.

 

 

Descarca

VERSIUNE 28.10.2018

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi